KUULUTUS

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla ei alla mainittuja sukuhautoja ole hoidettu yhteisen kirkkoneuvoston antamasta hoitokehotuksesta huolimatta. Tästä kunnostuskehotuksesta on tiedotettu kirjeellä tai niiden osalta, joita ei ole tavoitettu kirjeitse, kuulutuksella sanomalehdissä 12.11.2015 ja ao. haudoille asetetulla ilmoituksella. Kiinteistöjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston tekemän delegointipäätöksen mukaisesti 7.9.2016 ja 8.9.2016 päättänyt julistaa hautapaikkaoikeuden alla mainittuihin hautoihin menetetyksi, joten haudat palautuvat seurakuntayhtymän hallintaan.

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA

Osasto C: 22, 96, 204, 278

Osasto E: 119, 145

Osasto G: 183

Osasto H: 124

Osasto I: 99, 104, 119, 135

Osasto L: 4

Osasto M: 145–146

Osasto O: 73

Osasto P: 215

Osasto D1: 63

Osasto A1: 12.4

KIRKON HAUTAUSMAALLA

Osasto D: 116, 148, 159, 267

Osasto F: 140

Osasto G: 103, 135

Osasto I: 43

Osasto T: 84

Osasto U: 28, 144, 171

Osasto W: 58

Osasto X: 91, 173

Osasto Z: 77

Osasto Ä: 234

Samalla kiinteistöjohtaja ilmoittaa, että haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat ja irtonaiset esineet siirtyvät hautaustoimilain 14§ nojalla seurakunnalle ilman vastiketta, jollei hautaoikeuden haltija ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois. Ennen muistomerkin poistamista on kuitenkin varmistettava Espoon seurakuntayhtymän hautatoimistosta, ettei muistomerkkiä ole määrätty säilytettäväksi, jolloin sen poistaminen ei ole sallittua.

Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Espoon yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, puh. 09 80 501.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.

Espoossa 24.11.2016

KUULUTUS

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla ei alla mainittuja sukuhautoja ole hoidettu yhteisen kirkkoneuvoston antamasta hoitokehotuksesta huolimatta. Tästä kunnostuskehotuksesta on tiedotettu kirjeellä tai niiden osalta, joita ei ole tavoitettu kirjeitse, kuulutuksella sanomalehdissä 12.11.2015 ja ao. haudoille asetetulla ilmoituksella. Kiinteistöjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston tekemän delegointipäätöksen mukaisesti 7.9.2016 ja 8.9.2016 päättänyt julistaa hautapaikkaoikeuden alla mainittuihin hautoihin menetetyksi, joten haudat palautuvat seurakuntayhtymän hallintaan.

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA

Osasto C: 22, 96, 204, 278

Osasto E: 119, 145

Osasto G: 183

Osasto H: 124

Osasto I: 99, 104, 119, 135

Osasto L: 4

Osasto M: 145–146

Osasto O: 73

Osasto P: 215

Osasto D1: 63

Osasto A1: 12.4

KIRKON HAUTAUSMAALLA

Osasto D: 116, 148, 159, 267

Osasto F: 140

Osasto G: 103, 135

Osasto I: 43

Osasto T: 84

Osasto U: 28, 144, 171

Osasto W: 58

Osasto X: 91, 173

Osasto Z: 77

Osasto Ä: 234

Samalla kiinteistöjohtaja ilmoittaa, että haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat ja irtonaiset esineet siirtyvät hautaustoimilain 14§ nojalla seurakunnalle ilman vastiketta, jollei hautaoikeuden haltija ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois. Ennen muistomerkin poistamista on kuitenkin varmistettava Espoon seurakuntayhtymän hautatoimistosta, ettei muistomerkkiä ole määrätty säilytettäväksi, jolloin sen poistaminen ei ole sallittua.

Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Espoon yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, puh. 09 80 501.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.

Espoossa 24.11.2016

KUNGÖRELSE

Nedan nämnda familjegravar på Esbo kyrkliga samfällighets begravningsplatser har inte blivit iståndsatta trots uttrycklig uppmaning av gemensamma kyrkorådet. Denna uppmaning att iståndsätta graven har delgetts gravrättsinnehavaren med ett brev eller med en kungörelse i tidningarna 12.11.2015 och med ett på vederbörande gravar utsatt meddelande. Direktören för fastighetssektorn i Esbo kyrkliga samfällighet har i enlighet med gemensamma kyrkorådets delegeringsbeslut 7.9.2016 och 8.9.2016 beslutat förklara gravrätten till nedan nämnda gravar förverkad och att gravarna återgår i Esbo kyrkliga samfällighets besittning.

PÅ KAPELLETS BEGRAVNINGSPLATS

Avdelning C: 22, 96, 204, 278

Avdelning E: 119, 145

Avdelning G: 183

Avdelning H: 124

Avdelning I: 99, 104, 119, 135

Avdelning L: 4

Avdelning M: 145–146

Avdelning O: 73

Avdelning P: 215

Avdelning D1: 63

Avdelning A1: 12.4

PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS

Avdelning D: 116, 148, 159, 267

Avdelning F: 140

Avdelning G: 103, 135

Avdelning I: 43

Avdelning T: 84

Avdelning U: 28, 144, 171

Avdelning W: 58

Avdelning X: 91, 173

Avdelning Z: 77

Avdelning Ä: 234

Samtidigt meddelar direktören för fastighetssektorn att gravvårdar eller andra konstruktioner och lösa föremål på graven övergår med stöd av begravningslagen 14 § till församlingen utan vederlag, ifall innehavaren av gravrätten inte har avlägsnat dem inom sex månader från att gravrätten har upphört. Innan gravvården avlägsnas skall gravrättsinnehavaren ta kontakt med Esbo kyrkliga samfällighets gravkontor för att försäkra sig om att det inte har fattats beslut om att gravvården skall bevaras, i vilket fall den inte får avlägsnas.

Rättelseyrkan riktad till gemensamma kyrkorådet får lämnas in av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar och adresseras till gemensamma kyrkorådet, PB 200, 02771 Esbo. Ett fullständigt protokollsutdrag, som behövs för rättelseyrkandet, fås i Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk tfn 09 80 501.

Ärendet har delgetts idag också med en på vederbörande gravar utsatt kungörelse.

I Esbo 24.11.2016

KUNGÖRELSE

Nedan nämnda familjegravar på Esbo kyrkliga samfällighets begravningsplatser har inte blivit iståndsatta trots uttrycklig uppmaning av gemensamma kyrkorådet. Denna uppmaning att iståndsätta graven har delgetts gravrättsinnehavaren med ett brev eller med en kungörelse i tidningarna 12.11.2015 och med ett på vederbörande gravar utsatt meddelande. Direktören för fastighetssektorn i Esbo kyrkliga samfällighet har i enlighet med gemensamma kyrkorådets delegeringsbeslut 7.9.2016 och 8.9.2016 beslutat förklara gravrätten till nedan nämnda gravar förverkad och att gravarna återgår i Esbo kyrkliga samfällighets besittning.

PÅ KAPELLETS BEGRAVNINGSPLATS

Avdelning C: 22, 96, 204, 278

Avdelning E: 119, 145

Avdelning G: 183

Avdelning H: 124

Avdelning I: 99, 104, 119, 135

Avdelning L: 4

Avdelning M: 145–146

Avdelning O: 73

Avdelning P: 215

Avdelning D1: 63

Avdelning A1: 12.4

PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS

Avdelning D: 116, 148, 159, 267

Avdelning F: 140

Avdelning G: 103, 135

Avdelning I: 43

Avdelning T: 84

Avdelning U: 28, 144, 171

Avdelning W: 58

Avdelning X: 91, 173

Avdelning Z: 77

Avdelning Ä: 234

Samtidigt meddelar direktören för fastighetssektorn att gravvårdar eller andra konstruktioner och lösa föremål på graven övergår med stöd av begravningslagen 14 § till församlingen utan vederlag, ifall innehavaren av gravrätten inte har avlägsnat dem inom sex månader från att gravrätten har upphört. Innan gravvården avlägsnas skall gravrättsinnehavaren ta kontakt med Esbo kyrkliga samfällighets gravkontor för att försäkra sig om att det inte har fattats beslut om att gravvården skall bevaras, i vilket fall den inte får avlägsnas.

Rättelseyrkan riktad till gemensamma kyrkorådet får lämnas in av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar och adresseras till gemensamma kyrkorådet, PB 200, 02771 Esbo. Ett fullständigt protokollsutdrag, som behövs för rättelseyrkandet, fås i Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk tfn 09 80 501.

Ärendet har delgetts idag också med en på vederbörande gravar utsatt kungörelse.

I Esbo 24.11.2016

KUULUTUS

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla alla mainittujen sukuhautojen hoito on olennaisesti laiminlyöty. Kiinteistöjohtaja, yhteisen kirkkoneuvoston delegointipäätöksellä, velvoittaa kirkkolain 17 luvun 5 §:n perusteella kunkin mainitun haudan hautaoikeuden haltijaa vuoden määräajassa tämän kuulutuksen päivämäärästä lukien kunnostamaan haudan uhalla, että oikeus hautaan julistetaan menetetyksi.

Hoitovelvoitteen täyttämiseksi riittää, että haudan yleishoito (= haudan nurmi- tai sorapinnan hoito sekä tarvittaessa muistomerkin ja mahdollisten reunakivien oikaisu) on järjestetty. Pelkkä kukkien tuominen haudalle ei riitä hoitovelvoitteen täyttämiseksi. Kukkien istuttaminen ei ole pakollista.

Haudan kunnostuksen ja hoidon osalta antavat pyydettäessä ohjeita hautausmaiden työnjohtajina toimivat puistopuutarhurit, jotka ovat tavattavissa hautausmailla pääsääntöisesti arkipäivisin klo 7.30–14.30, lauantaita lukuun ottamatta. Puhelimitse heidät tavoittaa numerosta 09 80 501, varmimmin klo 13.00–14.00.

Espoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahasto ottaa hautoja hoitaakseen ja lisätietoja saa hautatoimistosta, p. 09 8050 2200. Hautatoimisto on avoinna arkisin klo 9.00-15.00.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.

KIRKON HAUTAUSMAALLA

D.63 E.195 F.31 F.82 G.142 G.145 G.156 G.230 H.62 I.47

I.106 I.139 K.25 K.26 K.31 L.83 L.85 N.26 N.39 N.54

N.66 N.72 N.78 N.86 N.91 O.103 P.106 P.109 R.14 S.20

T.11 T.87 U.18 U.77 U.124 V.4 V.9 V.188 W.28 W.32

W.39 X.136 X.144 Y.93 Å.14 Å.150 Ä.16 Ä.38 Ä.161 Ä.325

Ö.86

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA

C.114 G.121 G.163 I.108 O.5 T.52

KELLONUMMEN HAUTAUSMAALLA

H.9.16

Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo.

Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, p. 09 80 501.

Espoossa 13.10.2016

 

KUNGÖRELSE

Skötseln av nedan nämnda familjegravar på Esbo kyrkliga samfällighets begravningsplatser har försummats väsentligen. Direktören för fastighetssektorn i Esbo kyrkliga samfällighet har i enlighet med gemensamma kyrkorådets delegeringsbeslut beslutat med stöd av 17 kap. 5 § kyrkolagen ålägga gravrättsinnehavaren av varje nedan nämnda grav att iståndsätta graven inom ett år räknat från nedannämnda datum. Gör han inte det, kan gravrätten förklaras förverkad.

För att uppfylla skötselplikten räcker det med att man ombesörjer den allmänna skötseln av graven (= skötseln av gräsmattan eller grusytan på graven samt vid behov en uträtning av minnesmärket och eventuella kantstenar). Genom att enbart hämta blommor till graven, vilket är frivilligt, uppfyller man inte förpliktelsen gällande gravskötsel.

Instruktioner gällande iståndsättningen och skötseln av graven ges på begäran av arbetsledaren på begravningsplatserna, parkträdgårdsmästaren. Dessa är i regel anträffbara på begravningsplatserna vardagar kl. 7.30–14.30 frånsett lördagar samt per tfn 09 80 501, säkrast mellan kl. 13.00 och 14.00.

Esbo kyrkliga samfällighets gravskötselfond åtar sig skötsel av gravar. Ytterligare information ges på gravkontoret tfn 09 8050 2200. Gravkontoret är öppet vardagar kl. 9.00–15.00.

Ärendet har delgivits i dag också med en på vederbörande gravar utsatt kungörelse.

PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS

D.63 E.195 F.31 F.82 G.142 G.145 G.156 G.230 H.62

I.47 I.106 I.139 K.25 K.26 K.31 L.83 L.85 N.26

N.39 N.54 N.66 N.72 N.78 N.86 N.91 O.103 P.106

P.109 R.14 S.20 T.11 T.87 U.18 U.77 U.124 V.4

V.9 V.188 W.28 W.32 W.39 X.136 X.144 Y.93 Å.14

Å.150 Ä.16 Ä.38 Ä.161 Ä.325 Ö.86

PÅ KAPELLETS BEGRAVNINGSPLATS

C.114 G.121 G.163 I.108 O.5 T.52

PÅ KLOCKARMALMENS BEGRAVNINGSPLATS

H.9.16

Rättelseyrkan riktad till gemensamma kyrkorådet får lämnas in av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Besvärstiden är 14 dagar och adresseras gemensamma kyrkorådet, PB 200, 02771 Esbo. Ett fullständigt utdrag ur gemensamma kyrkorådets beslut i denna fråga utfärdas av Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk, tfn 09 80 501.

I Esbo 13.10.2016

Espoon siunauskappeli ja krematorio
Espoon krematorion kylmätilassa on 68 vainajien säilytyspaikkaa. Kuva: Eija Harju

Espoon siunauskappeli ja krematorio

Espoon seurakuntayhtymän krematoriossa tuhkataan vuosittain noin 1100 vainajaa. Peruskorjauksessa vuonna 2014-15 krematorio korjattiin tulossa olevien ympäristösäädösten mukaiseksi. Krematorioon rakennettiin muun muassa uusi savukaasujen puhdistusjärjestelmä ja uunit muurattiin isommiksi.

- Rakennusta myös laajennettiin. Kylmiössä on nyt 68 nyt vainajien säilytyspaikkaa. Aiemmin niitä oli puolet vähemmän, kappelityönjohtaja Tuula Myllys kertoo.
Espoon krematorio sijaitsee Espoon keskuksessa, Pappilantiellä, Espoon tuomiokirkon läheisyydessä.

Katso HSTV:n video: Kappelityönjohtaja Tuula Myllys esittelee Espoon krematoriota ja kertoo vainajan viimeisestä matkasta>