Ränsistynyt marjakuusiaita uusitaan Tapiolan uurnalehdossa

Tapiolan kirkon läheisessä uurnalehdossa uusitaan kesällä marjakuusiaita.
Nykyinen aita on kasvanut ylisuureksi. Alaosiltaan marjakuuset ovat myös harventuneet.
- Istutukset uusitaan kesäkuun loppuun mennessä. Samaan paikkaan istutettavat uudet taimet ovat noin metrin korkuisia, Espoon seurakuntayhtymän puistopuutarhuri Asko Leinonen kertoo.

Ränsistyneellä marjakuusiaidalla arvellaan olevan ikää noin 40 vuotta. Liian leveäksi kasvanut istutus haittaa myös viereisten kolumbaarioiden käyttöä sekä alueen hoitoa.

Uusittava istutus sijaitsee uurnalehdon ja uimahallin välisellä alueella.

Lisätietoja:
Puistopuutarhuri Asko Leinonen, Espoon seurakuntayhtymä, p. 050 4341 081, asko.leinonen@evl.fi

Teksti: Eija Harju
Kuvat: Sonja Grönqvist

Kesävesi käytössä hautausmailla

Tiedote 18.5.2017

Kesävesi on saatu jälleen päälle Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla.

Myöhässä olevan kevään ja yöpakkasten vuoksi kesäveden päälle kytkeminen viivästyi hieman. Pahoittelemme tilanteesta aiheutunutta haittaa.

Kuva: Jani Kärkkäinen.

 

Toinen kuulutus hoitamattomista haudoista

KUULUTUS

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla ei alla mainittuja sukuhautoja ole hoidettu yhteisen kirkkoneuvoston antamasta hoitokehotuksesta huolimatta. Tästä kunnostuskehotuksesta on tiedotettu kirjeellä tai niiden osalta, joita ei ole tavoitettu kirjeitse, kuulutuksella sanomalehdissä 12.11.2015 ja ao. haudoille asetetulla ilmoituksella. Kiinteistöjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston tekemän delegointipäätöksen mukaisesti 7.9.2016 ja 8.9.2016 päättänyt julistaa hautapaikkaoikeuden alla mainittuihin hautoihin menetetyksi, joten haudat palautuvat seurakuntayhtymän hallintaan.

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA

Osasto C: 22, 96, 204, 278

Osasto E: 119, 145

Osasto G: 183

Osasto H: 124

Osasto I: 99, 104, 119, 135

Osasto L: 4

Osasto M: 145–146

Osasto O: 73

Osasto P: 215

Osasto D1: 63

Osasto A1: 12.4

KIRKON HAUTAUSMAALLA

Osasto D: 116, 148, 159, 267

Osasto F: 140

Osasto G: 103, 135

Osasto I: 43

Osasto T: 84

Osasto U: 28, 144, 171

Osasto W: 58

Osasto X: 91, 173

Osasto Z: 77

Osasto Ä: 234

Samalla kiinteistöjohtaja ilmoittaa, että haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat ja irtonaiset esineet siirtyvät hautaustoimilain 14§ nojalla seurakunnalle ilman vastiketta, jollei hautaoikeuden haltija ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois. Ennen muistomerkin poistamista on kuitenkin varmistettava Espoon seurakuntayhtymän hautatoimistosta, ettei muistomerkkiä ole määrätty säilytettäväksi, jolloin sen poistaminen ei ole sallittua.

Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Espoon yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, puh. 09 80 501.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.

Espoossa 24.11.2016

KUULUTUS

Espoon seurakuntayhtymän hautausmailla ei alla mainittuja sukuhautoja ole hoidettu yhteisen kirkkoneuvoston antamasta hoitokehotuksesta huolimatta. Tästä kunnostuskehotuksesta on tiedotettu kirjeellä tai niiden osalta, joita ei ole tavoitettu kirjeitse, kuulutuksella sanomalehdissä 12.11.2015 ja ao. haudoille asetetulla ilmoituksella. Kiinteistöjohtaja on yhteisen kirkkoneuvoston tekemän delegointipäätöksen mukaisesti 7.9.2016 ja 8.9.2016 päättänyt julistaa hautapaikkaoikeuden alla mainittuihin hautoihin menetetyksi, joten haudat palautuvat seurakuntayhtymän hallintaan.

KAPPELIN HAUTAUSMAALLA

Osasto C: 22, 96, 204, 278

Osasto E: 119, 145

Osasto G: 183

Osasto H: 124

Osasto I: 99, 104, 119, 135

Osasto L: 4

Osasto M: 145–146

Osasto O: 73

Osasto P: 215

Osasto D1: 63

Osasto A1: 12.4

KIRKON HAUTAUSMAALLA

Osasto D: 116, 148, 159, 267

Osasto F: 140

Osasto G: 103, 135

Osasto I: 43

Osasto T: 84

Osasto U: 28, 144, 171

Osasto W: 58

Osasto X: 91, 173

Osasto Z: 77

Osasto Ä: 234

Samalla kiinteistöjohtaja ilmoittaa, että haudalla olevat muistomerkit tai muut rakennelmat ja irtonaiset esineet siirtyvät hautaustoimilain 14§ nojalla seurakunnalle ilman vastiketta, jollei hautaoikeuden haltija ole kuuden kuukauden kuluttua hautaoikeuden päättymisestä vienyt niitä pois. Ennen muistomerkin poistamista on kuitenkin varmistettava Espoon seurakuntayhtymän hautatoimistosta, ettei muistomerkkiä ole määrätty säilytettäväksi, jolloin sen poistaminen ei ole sallittua.

Tähän kiinteistöjohtajan päätökseen saa se, jota asia koskee, tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa ja se on osoitettava Espoon yhteiselle kirkkoneuvostolle, PL 200, 02771 Espoo. Oikaisuvaatimusta varten tarvittavan täydellisen pöytäkirjanotteen saa Espoon seurakuntayhtymän virastosta, puh. 09 80 501.

Asiasta on tänä päivänä ilmoitettu myös ao. haudoille asetetulla kuulutuksella.

Espoossa 24.11.2016

KUNGÖRELSE

Nedan nämnda familjegravar på Esbo kyrkliga samfällighets begravningsplatser har inte blivit iståndsatta trots uttrycklig uppmaning av gemensamma kyrkorådet. Denna uppmaning att iståndsätta graven har delgetts gravrättsinnehavaren med ett brev eller med en kungörelse i tidningarna 12.11.2015 och med ett på vederbörande gravar utsatt meddelande. Direktören för fastighetssektorn i Esbo kyrkliga samfällighet har i enlighet med gemensamma kyrkorådets delegeringsbeslut 7.9.2016 och 8.9.2016 beslutat förklara gravrätten till nedan nämnda gravar förverkad och att gravarna återgår i Esbo kyrkliga samfällighets besittning.

PÅ KAPELLETS BEGRAVNINGSPLATS

Avdelning C: 22, 96, 204, 278

Avdelning E: 119, 145

Avdelning G: 183

Avdelning H: 124

Avdelning I: 99, 104, 119, 135

Avdelning L: 4

Avdelning M: 145–146

Avdelning O: 73

Avdelning P: 215

Avdelning D1: 63

Avdelning A1: 12.4

PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS

Avdelning D: 116, 148, 159, 267

Avdelning F: 140

Avdelning G: 103, 135

Avdelning I: 43

Avdelning T: 84

Avdelning U: 28, 144, 171

Avdelning W: 58

Avdelning X: 91, 173

Avdelning Z: 77

Avdelning Ä: 234

Samtidigt meddelar direktören för fastighetssektorn att gravvårdar eller andra konstruktioner och lösa föremål på graven övergår med stöd av begravningslagen 14 § till församlingen utan vederlag, ifall innehavaren av gravrätten inte har avlägsnat dem inom sex månader från att gravrätten har upphört. Innan gravvården avlägsnas skall gravrättsinnehavaren ta kontakt med Esbo kyrkliga samfällighets gravkontor för att försäkra sig om att det inte har fattats beslut om att gravvården skall bevaras, i vilket fall den inte får avlägsnas.

Rättelseyrkan riktad till gemensamma kyrkorådet får lämnas in av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar och adresseras till gemensamma kyrkorådet, PB 200, 02771 Esbo. Ett fullständigt protokollsutdrag, som behövs för rättelseyrkandet, fås i Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk tfn 09 80 501.

Ärendet har delgetts idag också med en på vederbörande gravar utsatt kungörelse.

I Esbo 24.11.2016

KUNGÖRELSE

Nedan nämnda familjegravar på Esbo kyrkliga samfällighets begravningsplatser har inte blivit iståndsatta trots uttrycklig uppmaning av gemensamma kyrkorådet. Denna uppmaning att iståndsätta graven har delgetts gravrättsinnehavaren med ett brev eller med en kungörelse i tidningarna 12.11.2015 och med ett på vederbörande gravar utsatt meddelande. Direktören för fastighetssektorn i Esbo kyrkliga samfällighet har i enlighet med gemensamma kyrkorådets delegeringsbeslut 7.9.2016 och 8.9.2016 beslutat förklara gravrätten till nedan nämnda gravar förverkad och att gravarna återgår i Esbo kyrkliga samfällighets besittning.

PÅ KAPELLETS BEGRAVNINGSPLATS

Avdelning C: 22, 96, 204, 278

Avdelning E: 119, 145

Avdelning G: 183

Avdelning H: 124

Avdelning I: 99, 104, 119, 135

Avdelning L: 4

Avdelning M: 145–146

Avdelning O: 73

Avdelning P: 215

Avdelning D1: 63

Avdelning A1: 12.4

PÅ KYRKANS BEGRAVNINGSPLATS

Avdelning D: 116, 148, 159, 267

Avdelning F: 140

Avdelning G: 103, 135

Avdelning I: 43

Avdelning T: 84

Avdelning U: 28, 144, 171

Avdelning W: 58

Avdelning X: 91, 173

Avdelning Z: 77

Avdelning Ä: 234

Samtidigt meddelar direktören för fastighetssektorn att gravvårdar eller andra konstruktioner och lösa föremål på graven övergår med stöd av begravningslagen 14 § till församlingen utan vederlag, ifall innehavaren av gravrätten inte har avlägsnat dem inom sex månader från att gravrätten har upphört. Innan gravvården avlägsnas skall gravrättsinnehavaren ta kontakt med Esbo kyrkliga samfällighets gravkontor för att försäkra sig om att det inte har fattats beslut om att gravvården skall bevaras, i vilket fall den inte får avlägsnas.

Rättelseyrkan riktad till gemensamma kyrkorådet får lämnas in av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar och adresseras till gemensamma kyrkorådet, PB 200, 02771 Esbo. Ett fullständigt protokollsutdrag, som behövs för rättelseyrkandet, fås i Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk tfn 09 80 501.

Ärendet har delgetts idag också med en på vederbörande gravar utsatt kungörelse.

I Esbo 24.11.2016