Espoon seurakuntayhtymän ympäristöohjelma 2011-2014

Espoon seurakuntayhtymän ympäristöohjelma 2011-2014

Espoon seurakuntayhtymän ympäristöohjelma 2011-2014
Sisällysluettelo:

1.   JOHDANTO
2.   YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA
3.   YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ
4.   TOIMINTA JA TALOUS
5.   YMPÄRISTÖKASVATUS
6.   JÄTEHUOLTO
7.   SIIVOUS
8.   KIINTEISTÖNHOITO
9.   KEITTIÖT JA RUOKALAT
10. TOIMISTOTYÖ
11. HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET
12. LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET
13. METSÄNHOITO
14. LIIKENNE

1. JOHDANTO

Espoon seurakuntayhtymälle myönnettiin vuonna 2006 Kirkon ympäristödiplomi. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ympäristödiplomin uusimisesta kokouksessaan 10.5.2010.
Kokouksessaan 6.9.2010 yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Espoon seurakuntayhtymän ympäristökatselmuksen 2010 ja Espoon seurakuntayhtymän ympäristöohjelman 2011–2014.

Samassa kokouksessa yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös antaa ympäristötyöryhmälle valtuudet tehdä tekstiin stilisoivia täydennyksiä vielä aineiston hyväksymisen jälkeen ja pyytää Espoon hiippakunnan tuomiokapitulia käynnistämään Kirkon ympäristödiplomin hakemiseen kuuluvan auditointiprosessin.

Tämä ympäristöohjelma pohjautuu vuoden 2010 ympäristökatselmukseen. Ohjelmassa esitellään konkreettisia tavoitteita ja tavoitteiden toteuttamissuunnitelmia vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Jo käytössä olevien hyvien käytäntöjen jatkaminen kuuluu jokaisen ympäristöohjelman osa-alueen tulevaisuuden tavoitteisiin.

2. YMPÄRISTÖOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA

Ympäristöohjelman toteutumisesta raportoidaan osin tilinpäätöksessä ja osin vuosit-taisessa ympäristöselvityksessä.

Tilinpäätöksessä raportoidaan toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutuminen seurakunnittain ja toimialoittain. Ympäristöselvityksessä seurataan sovittuja indikaattoreita ja asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Sovitut indikaattorit ovat seuraavat: jätekertymä (kokonaisjäte-, sekajäte- ja biojäte-määrä), sähkön- ja lämmönkulutus, ympäristömerkittyjen tuotteiden määrä, ympäris-tökriteerien käyttö kilpailutuksissa, työmatka-ajojen määrä ja toteutuneiden ympäristötapahtumien ja tempausten määrä.

3. YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄSSÄ

Tavoitteena on ympäristötyöryhmän toiminnan jatkaminen vuosien 2011–2014 aika-na. Ympäristötyöryhmän tavoitteena on ympäristöohjelman jalkauttaminen eli levit-täminen ja vuosittaisen ympäristöselvityksen laatiminen.

Ympäristötyöryhmä laatinee vuonna 2014 uuden ympäristökatselmuksen ja ympäristöohjelman seuraavalle nelivuotiskaudelle. Vastuussa jalkauttamisesta ovat ympäristötyöryhmän jäsenten lisäksi kirkkoherrat sekä palveluyksiköiden ja toimialojen esimiehet.

Henkilöstölle on päätetty järjestää ympäristökoulutusta vuonna 2012 otsikolla Ympäristötietoisuus seurakuntatyössä. Koulutuksen järjestämisestä vastaa koulutustyöryhmä.
Ympäristötyöryhmä edistää yhdessä Espoon seurakuntayhtymän viestintäosaston kanssa kirkon yhteisen eko-oppaan laadintaa. Opasta jaetaan niin työntekijöille kuin asiasta kiinnostuneille seurakuntalaisillekin. Oppaan jakelumuoto on sähköinen.
 
Ympäristötyöryhmä edistää osaltaan ympäristöaiheisten koulutusten järjestämistä sekä laajaa tiedottamista ympäristöasioista. Tiedottamisen vastuuhenkilöinä toimivat viestintäpäällikkö sekä tiedottajat.

4. TOIMINTA JA TALOUS

Ympäristötavoitteiden ja niiden toteutumisen kirjaamista jatketaan vuosittaiseen toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja tilinpäätökseen. Ympäristötavoitteiden ja ympäristöaktiviteettien kirjaamisen tarkkuutta lisätään. Vastuuhenkilöinä toimivat kirkkoherrat ja palveluyksiköiden päälliköt.
Ekorakentamisen pilottikohde otetaan käyttöön mahdollisimman pian taloustilanteen salliessa. Vastuullista sijoittamista jatketaan. Ympäristökriteerien osuutta hankinnoissa lisätään vuosittaisten ympäristöselvitysten tavoitteiden mukaisesti. Vastuuhenkilöinä toimivat kiinteistöjohtaja, talouspäällikkö ja hankinnoista vastaavat.

Ympäristöselvityksen indikaattoreita ja niiden käyttöä sekä raportointia kehitetään vuosien 2011–2014 aikana. Vastuuhenkilöinä toimivat ympäristövastaava ja ympäristötyöryhmän jäsenet.

5. YMPÄRISTÖKASVATUS

Ympäristökasvatusta jatketaan vuosien 2011–2014 aikana kaikilla tasoilla. Ympäristökasvatusta tehdään mm. lapsi-, nuoriso-, aikuis-, diakonia- ja virastotyössä sekä tiedotuksessa ja viestinnässä. Ympäristökasvatusta lisätään erityisesti rippikouluissa. Tavoitteena on saada ympäristökasvatus ja leirikeskusten ruokailuun liittyvät ympäristökysymykset kirjattua rippikoulutyötä tekevien ohjeisiin. Vastuuhenkilöinä toimivat seurakunnissa kirkkoherrat sekä koulutustyöryhmän jäsenet.

Ympäristöaiheisten jumalanpalvelusten, kuten luonnon keskellä järjestettävien messujen, lisääminen on yksi ympäristötyöryhmän tavoitteista. Vastuuhenkilöinä toimivat kirkkoherrat.
Ympäristötapahtumien määrää lisätään seuraavana nelivuotiskautena ja niiden kirjaamista parannetaan. Ympäristötapahtumia ovat esim. luontoretket, roskien keruu -tapahtumat ja Reilun kaupan -tauot. Vastuuhenkilöinä toimivat kirkkoherrat ja ympäristötyöryhmän jäsenet.

6. JÄTEHUOLTO

Jätehuollon tavoitteena on jätteiden lajittelun tehostaminen valistuksen avulla ja tarjoamalla mahdollisuus lajitteluun seurakuntayhtymän tiloissa. Kaatopaikkajätteen määrää vähennetään jatkuvasti lajittelua parantamalla. Ympäristöselvitykseen laaditaan vuosittain jätehuollon tavoitteet, joiden toteutumista seurataan. Vastuuhenkilöinä toimivat kiinteistöjohtaja, kiinteistöpuutarhuri, puistopuutarhurit sekä vahtimestarit ja ympäristötyöryhmän jäsenet.

7. SIIVOUS

Siivouksen ympäristöselvitystä täydennetään vuonna 2011 tai 2012. Ympäristömerkittyjen tuotteiden käyttöä seurataan ja siitä raportoidaan vuosittaisessa ympäristöselvityksessä. Vastuuhenkilönä toimii laitoshuoltosuunnittelija.

8. KIINTEISTÖNHOITO

Energia- tai kuntokartoituksia tehdään säännöllisesti vuosien 2011–2014 aikana. Energian- ja vedenkulutusta seurataan ja vähennetään vuosittaisen ympäristöselvityksen tavoitteiden mukaisesti. Liiketunnistimien ja hämäräkytkimien käytön lisäämistä edistetään yhdessä kiinteistöpalveluiden kanssa. Vastuuhenkilöinä toimivat kiinteistöjohtaja ja vahtimestarit.

Henkilöstön Ympäristötietoisuus seurakuntatyössä -koulutukseen liitetään energiansäästöosuus. Koulutus järjestetään vuonna 2012. Vastuu koulutuksesta on koulutustyöryhmällä.

Energiansäästöviikkoon osallistumista jatketaan vuosittain ja ympäristötyöryhmä järjestää viikkoon liittyviä tapahtumia ja levittää hyviä ideoita. Energiansäästöviikon aikana voidaan esim. jakaa energiansäästövinkkejä ja järjestää aiheeseen liittyviä kilpailuita.

9. KEITTIÖT JA RUOKALAT

Keittiöiden energiakatselmuksia jatketaan kiinteistöjen energiakatselmusten/ kunto-kartoitusten yhteydessä vuosina 2011–2014. Vastuuhenkilönä toimii kiinteistöjohtaja.
Hankinnoissa otetaan kilpailutuskriteereiksi mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkintä, Reilu kauppa, luomu- ja lähiruoka. Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrää seurataan vuosittaisissa ympäristöselvityksissä ja toteutetaan selvitysten tavoitteita määrän lisäämisestä. Vastuuhenkilönä toimii laitoshuoltosuunnittelija.

Tapiolan seurakuntaa tuetaan päätöksessä ryhtyä Reilun kaupan -seurakunnaksi vuonna 2011. Vastuuhenkilönä toimii seurakunnan kirkkoherra.

Ravintosuositusten mukaisia ravitsemustottumuksia edistetään niin ruokalistojen suunnittelulla kuin valistuksellakin. Työ aloitetaan vuonna 2011 ja valistuksesta teh-dään osa jatkuvaa toimintaa. Vastuuhenkilöinä toimivat emännät.

Erityisesti lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä edistetään terveellisiä elämäntapoja. Ympäristötyöryhmä pyrkii antamaan rippikoulutyötä tekeville virallisen ohjeistuksen ruokailun seurannasta. Ohjeistuksella pyritään vähentämään leirikeskuksista syntyvää ruokajätettä ja parantamaan ravintosuositusten noudattamista. Ohjeistus valmistuu vuonna 2011 tai 2012. Vastuuhenkilöinä toimivat kirkkoherrat ja kasvatustyöstä vastaavat työntekijät.

10. TOIMISTOTYÖ

Jätehuoltoselvitystä tarkennetaan toimistotyön osalta seuraavan selvityksen yhteydessä, viimeistään vuonna 2013. Vastuuhenkilönä toimii kiinteistöjohtaja.

Hankintakriteereihin otetaan mukaan ympäristökriteerit jokaisen tulevan kilpailutuksen yhteydessä. Ympäristötuotteiden määrää selvitetään ja lisätään vuosittaisen ym-päristöselvityksen mukaisesti. Vastuuhenkilöinä toimivat hankinnoista vastaavat.

11. HAUTAUSMAAT JA VIHERALUEET
 
Hautausmaiden ympäristöselvitykseen lisätään eläinlajien sekä rakennusten ja alueiden kulttuuriarvojen tarkempi kartoitus. Kartoitus on tarkoitus aloittaa vuonna 2011 tai 2012 ja saada valmiiksi viimeistään vuonna 2014. Luonnonmuistolehto tullaan perustamaan Leppävaaraan mahdollisimman pian. Vastuuhenkilöinä toimivat kiinteistöjohtaja ja hautaustoimen päällikkö.

Hautausmailla jatketaan säännöllisiä koulutuksia. Ympäristötyöryhmä tukee koulu-tuksia tarpeen mukaan.

Ympäristötyöryhmä edistää osaltaan perennojen käyttöä hautausmailla tiedotuksella ja valistamalla omaisia. Vastuussa ovat ympäristötyöryhmän jäsenten lisäksi viestin-täpäällikkö sekä hautaustoimen päällikkö ja puistopuutarhurit.

Ympäristötyöryhmä edistää toiminnallaan Gräsan uurnahautausmaan kehittämis-suunnitelman laadintaa sekä automaattisen kastelujärjestelmän käyttöönottoa yhteistyössä kiinteistöpalveluiden kanssa.

Ympäristötyöryhmä pyrkii selvittämään porakaivon mahdollisuutta Kellonummen hautausmaalle vuoden 2011 tai 2012 aikana.

12. LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET

Leiri- ja kurssikeskusten ympäristöohjelma päivitetään säännöllisesti. Joutsenmerkin käyttöönottoa suunnitellaan leirikeskuksiin ensimmäisenä non-profit-yksikkönä. Prosessiin liittyy se, että selvitetään leirikeskuksissa käytettyjen ympäristömerkittyjen, luomu- sekä Reilun kaupan tuotteiden määrät. Ympäristömerkittyjen tuotteiden määrää lisätään vuosittaisen ympäristöselvityksen mukaisesti. Vastuuhenkilönä toimii leiri- ja kurssikeskustoiminnan päällikkö.

Ympäristötyöryhmä edesauttaa ympäristönäkökulman ottamista käyttöön leirikeskusten leirikirjeisiin yhteistyössä leirityötä tekevien kanssa. Luonnonmukaista ympäristönhoitoa, kuten lampaiden käyttöä leirikeskusten alueilla selvitellään. Yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun seurakuntien kanssa kilpailutusten ympäristökriteerien suhteen selvitellään. Selvitystyö tehdään vuoteen 2014 mennessä. Vastuuhenkilöinä toimivat ympäristötyöryhmän jäsenet, leiri- ja kurssikeskustoiminnan päällikkö sekä hankinnoista vastaavat.

13. METSÄNHOITO

Ympäristötyöryhmä pyrkii järjestämään osallistuvan metsäsuunnittelun aloittamisen vuonna 2011.
Vuonna 2011 tehdään selvitys siitä, mitkä ovat ympäristövaikutukset, kun seurakuntayhtymän tarvitsemat joulukuuset kerätään omista metsistä. Vuonna 2012 selvitellään, mitkä ovat mahdollisuudet käyttää hevosmetsureita pienillä metsäalueilla. Vastuuhenkilöinä toimivat ympäristötyöryhmän jäsenet.

Nelivuotiskauden aikana koulutetaan metsänhoidon vastuuhenkilöitä. Koulutuksen järjestämisestä vastaavat kiinteistöjohtaja ja koulutustyöryhmä.

14. LIIKENNE

Ympäristötyöryhmä edistää ympäristönäkökulman toteutumista seurakuntayhtymän ja seurakuntien liikennekäytännöissä. Ryhmä pyrkii edistämään kimppakyytien ja yhteiskuljetusten käyttöä, kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen käytön lisäämistä sekä auton vuokrausta leasing-autojen käytön ja omien autojen hankkimisen sijaan.

Haasteeksi vuosien 2011–2014 ympäristötyöryhmille jää asenteiden muuttaminen. Taloudellisen ajotavan koulutuksen järjestämistä selvitetään vuoden 2011 tai 2012 aikana. Omalla autolla tehtyjen työmatka-ajojen määrää vähennetään vuosittaisen ympäristöselvityksen mukaisesti. Vastuuhenkilöinä toimivat kirkkoherrat ja yksiköiden päälliköt.
 

Kirkon ilmasto-ohjelman periaatteita ovat kiitollisuus, kunnioitus ja kohtuus.