Perheasiain neuvottelukeskuksen asiakkaana

Perheneuvonnan asiakkaaksi hakeudutaan puhelimitse keskuksen puhelinpäivystysaikoina ma, ti, to ja pe klo 9-11, p. 09 8050 2420. Puhelun yhteydessä tehdään alkuhaastattelu, jossa kartoitetaan asiakkaan tilanne ja millaista apua ollaan hakemassa.

Alkuhaastattelussa kysytään mm. keitä neuvotteluun olisi tulossa, keitä kuuluu perheeseen, jos perheessä on lapsia, minkä ikäisiä he ovat. Lisäksi kysytään yhteystiedot ja mistä on aiemmin haettu apua.

Perheneuvonnan työmuotoja ovat:

Tarvittaessa ohjaamme muiden palveluiden piiriin.

 


Yksilöterapia

Yksilökeskusteluihin voi hakeutua psyykkisesti kuormittavissa tilanteissa, esim. ihmissuhdekriiseissä tai elämänmuutoksissa. Yhdessä perheneuvojan kanssa tilannetta arvioidaan ja mietitään, mitä olisi yhdessä mahdollista saavuttaa. Keskustelujen tavoitteena on lisätä asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja itseymmärrystä sekä auttaa hahmottamaan omia toimintamallejaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.


Pariterapia

Pariterapiaan hakeudutaan usein parisuhteen ristiriidoissa tai perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä. Syitä hakeutua pariterapiaan ovat mm-

  • puolisot ovat etääntyneet toisistaan, ei löydy yhteyttä, eikä puhuminen onnistu
  • uskottomuus,
  • seksuaaliongelmat,
  • perheenjäsenen sairastuminen
  • kun mietitään, jatkaako yhdessä vai ei.
  • Parisuhteessa voi olla myös vaikeita ristiriitoja tai henkistä/fyysistä väkivaltaa

Vaikeudet ovat voineet jatkua pitkään tai alkaa äkillisesti. Pariterapian tavoitteena on luoda tasaveroinen, turvallinen ja avoin keskustelutila, jossa molemmat osapuolet tulevat kuulluksi ja jossa kumpikin voisi paremmin ymmärtää keskinäistä suhdettaan ja tapaansa olla vuorovaikutuksessa.


Perheterapia

Perheterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja hoitamaan perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa kokonaisuudessaan tai yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niistä aiheutuvaa kärsimystä. Sen tavoitteena on perheen sisäisen vuorovaikutuksen tarkastelua ja hoitamista siten, että se muuttuisi perheen ja yksittäisten perheenjäsenten hyvinvointia edistäväksi.

Perheterapia on prosessi, jossa yksi tai useampi perheneuvoja tapaa perheenjäseniä tai koko perhettä, jotta perhe tulisi autetuksi. Jokainen perheenjäsen pääsee tasavertaisesti kertomaan oman kokemuksensa tilanteesta, suhteestaan toisiin perheenjäseniin sekä mikä merkitys näillä asioilla hänelle on. Avoimen tilan luominen vuoropuhelulle, kokemusten jakaminen ja ymmärryksen lisääntyminen voi auttaa perheenjäseniä näkemään toisensa uudessa valossa ja löytämään uusia ratkaisuja. Perheterapiassa puhutaan myös perheen myönteisistä voimavaroista ja mahdollisista aikaisemmista selviytymismalleista. Usein perheterapiassa käydään läpi myös perheen ja suvun historiaa sukupuutyöskentelyn avulla. Perheterapian tavoitteet, tapaamisten kokoonpano ja aikataulu sovitaan yhdessä perheen kanssa. Tavallisin käyntiväli perheterapiassa on 2-3 viikon välein.


Kriisityö

On kriisitilanteessa apua hakevien asiakkaiden tilanteen selvittelyä, konsultointia ja ammatillisen avun tarjoamista.

Vastaanottosihteerit: puhelinpalveluna akuutin kriisin kuuleminen tukien ja tarpeen mukaiseen hoitoon ohjaten

Perheneuvojat: akuutissa kriisitilanteessa olevan asiakkaan tilanteen selvittely ja kriisissä tukeminen.


Ryhmät

Vuosien varrella perheasian neuvottelukeskuksessa on järjestetty mm. seuraavia ryhmiä: Tunnekeskeisen pariterapian -ryhmiä, äiti-lapsi ryhmiä, lasten- ja aikuisten eroryhmiä, väkivaltaa kokeneiden ryhmät, eroryhmät, entisten koulukiusattujen ryhmät sekä koulukiusattujen vanhempien ryhmät, psykoterapeuttisen ja kehollinen työskentelyn yhdistävät ryhmät masentuneille ja psykosomaattisista vaivoista kärsiville. pitkät (max 3½ v.) psykoterapiaryhmät, vanhemman neuvo-ryhmät. Ryhmiä ohjataan ja hoidetaan erilaisista psykoterapeuttista viitekehyksistä käsin, usein erilaisia viitekehyksiä yhdistellen.

Ryhmät lisäävät asiakkaiden itsetuntemusta, oman-arvon tuntoa, parantavat yksilön toimijuutta ja vuorovaikutustaitoja. Alkavista ryhmistä ilmoitetaan perheasian neuvottelukeskuksen nettisivuilla ja Kirkko ja kaupunki -lehdessä.


Perheasioiden sovittelu

Perheasioiden sovittelun tarkoituksena on tarjota apua erotilanteessa ristiriitojen selvittämiseksi ja lapsen aseman turvaamiseksi. Sovittelu tarjoaa luottamuksellisen ja tasapuolisen keskustelumahdollisuuden tilanteessa, jossa puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen ilman ulkopuolista tukea. Tavoitteena on tarjota välineitä ristiriitojen ratkaisemiseksi ja mahdollistaa sovinnon löytyminen erilaisten yhdessä päätettävien asioiden osalta. Lasten tarpeiden huomioiminen erotilanteessa on sovittelun keskiössä.


Koulutus ja työnohjaus

Perheasian neuvottelukeskus tarjoaa myös koulutusta ja työnohjausta seurakunnan ja sosiaali- ja terveysalan työntekijöille. Ne sovitaan aina tapauskohtaisesti työntekijän kanssa.


Sielunhoito

Sielunhoidossa pyritään ihmisen kokonaisvaltaiseen kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja dialogiseen keskusteluun. Sielunhoidon asiakas voi tuoda kohtaamiseen myös omia eksistentiaalisia ja elämänkatsomukseen liittyviä pohdintojaan.  Pyritään asiakaslähtöiseen kohtaamiseen, ihmisen kokonaisvaltaiseen tukemiseen ja turvallisen tilan luomiseen asiakkaan elämään liittyvien prosessien käsittelemiseen. Sielunhoidollinen keskustelu, jossa perheneuvojat hyödyntävät psykoterapeuttista ja teologista osaamistaan asiakkaiden kriiseissä, menetyksissä, ihmissuhde- ja perheongelmissa ja elämänkaaren taitekohdissa. Asiakkaan toivoessa pyritään kristillisestä ihmiskäsityksestä käsin myös erilaisten eksistentiaalisten ja maailmankatsomuksellisten näkemysten kunnioittavaan kohtaamiseen ja prosessointiin.

Linkit

Lisätietoa parisuhteesta ja perheestä

Seksuaalisuus

Erotilanteet

Lähisuhde- ja perheväkivalta

Muita linkkejä