Hyppää sisältöön
bild på två personer som fyller på olja i en bilmotor

Olja i motorn – sexualitet och närhet


- Vi har för lite sex.
- Men vi talar ju aldrig med varandra heller.

Kärnan i en parrelation är gemenskapen och närheten mellan två olika individer. Närheten är som oljan som får de olika delarna av relationsbilen att fungera som de ska. Närheten kan ha många olika nivåer och är i bästa fall en djup upplevelse av samhörighet mellan två människor.

Närhet skapas och upprätthålls av blickar, beröring och ord. Sex är en stark form av närhet. En bil behöver få oljepåfyllning efter många körda kilometer och en parrelation hålls inte heller igång utan att man medvetet upprätthåller kontakten. Relationen behöver tid och uppmärksamhet.

Fysisk närhet består av all slags beröring, från en lätt nuddning till sex och allt där emellan. Dagliga ritualer, kanske en avskedspuss eller en välkommen-hem-kram, bär upp relationen. Vardagsömhet höjer livskvaliteten. Det är viktigt för parrelationen att man fortsätter röra varandra. Också om det inte är möjligt att ha sex kan man alltid röra vid varandra. När beröringarna uteblir är risken stor att man glider ifrån varandra.

Närheten i en parrelation består av både fysisk och psykisk närhet. Den psykiska närheten skapas och upprätthålls genom att man talar med varandra och delar tankar och känslor. När man öppnar sig bjuder man in den andra till sin inre värld och därför talar man ofta mycket med varandra i början av ett förhållande. Den psykiska närheten förutsätter kontinuerlig uppdatering av var den andra befinner sig just nu. Vilka tankar och känslor rör sig i mig och i min partner, vilka rädslor har vi, vad drömmer vi om? Det är viktigt att få uppleva sig bli sedd och förstådd av sin partner och det stärker känslan av närhet. När samtalet och delandet dör ut leder det ofta till negativa antaganden och tolkningar. 

Jag och vi

I vår barndom och ungdom har vi lärt oss hur vi kommer nära en annan människa, på vilket sätt vi rör vid någon och blir berörda. Det kan hända att du och din partner har lärt er väldigt olika sätt. En trygg kärleksrelation kan vara en plats där vi lär oss nya sätt att vara nära en annan.

Till hörnstenarna i en parrelation hör balansen mellan gemenskap och individualitet, mellan att höra ihop och att vara två självständiga personer. Båda behövs i lämpliga proportioner; det ska varken bli för mycket eller för litet av någondera. Individualitet handlar om att vara självständig, ta ansvar och ha egna tankar, känslor och drömmar. Hit hör studier, arbetsliv, hobbyer, intressen, egen barndomsfamilj och vänner. 

Individualitet eller självständighet handlar inte om distans. Om man har för lite eget liv kan det kännas som om det är svårt att andas eller man behöver komma bort. Om det individuella däremot får för stort utrymme leder det till att man fjärmas från varandra och tappar kontakten. I en parrelation finns både ett vi och bådas jag. Närhet får viet att blomstra, jagen behöver tillräckligt med individualitet. Vad som är en lämplig balans mellan närhet och individualitet varierar i olika skeden av livet och parrelationen. 

Sex är det lim som håller ihop parförhållandet

Sexualiteten är en väsentlig del av människans liv ända från fosterstadiet till det sista andetaget. Sexualiteten är mycket mera än sex. Det är en energi, en del av identiteten och ett sätt att finnas i världen och förhålla sig till sig själv och andra. 

I bästa fall är sexet det lim som håller ihop parförhållandet. Det är ett intimt område de vuxna emellan, en hemlighet som barnen och andra människor inte har tillträde till. Hur nöjd eller missnöjd man är med sexlivet inverkar också på hur man upplever andra delområden i förhållandet. Likaså inverkar de andra delområdena på sexlivet. Den som är besviken, sårad eller irriterad söker sällan närhet. Det lönar sig att hålla samtalet levande, eftersom en god kommunikation ger en ökad sexuell tillfredsställelse.

Våra olikheter märks också på sexualitetens område. Vi är olika när det gäller mängden sexuell energi, lust, behov och önskemål. Också förväntningarna på erotisk närhet kan vara olika; de kan variera från person till person men också beroende på dag eller livsskede. Olikhet fungerar som bränsle för erotiken och ökar gnistan och attraktionen.

För att kunna njuta av sex behöver man kunna ge sig hän, öppna sig och våga komma nära. Därför är också tryggheten avgörande. Det är viktigt att respektera varderas gränser. Närheten känns bra bara om det är tryggt och självvalt och om man själv har möjlighet att reglera närheten. 

Om det finns misstro på något område i relationen kan det avspegla sig i brist på sexuell lust. Andra orsaker till olust kan vara stress, oro, sorg, trauman, sjukdomar eller rädsla för sjukdomar, behov av självständighet och individualitet eller problem i parrelationen. Det är naturligt att sexlusten minskar under perioder då det finns något annat i livet som pockar på uppmärksamhet, till exempel en baby eller ett nytt arbete. Barnlöshet med allt vad det innebär kan påverka sexlivet, ibland under en lång period.

Gasa eller bromsa?

Till våra grundläggande behov i en relation hör att bli accepterade och att känna oss önskade eller åtrådda. Att bli avvisad av vår partner rör oss därför ofta väldigt djupt och kan påverka självkänslan. 

För att lusten ska tändas behövs utrymme. Om den ena hela tiden vill mera och den andra mindre, hinner den senares lust inte tändas. Då blir den som vill mera hela tiden utan upplevelsen att vara åtrådd.

Det är inte heller någon lätt situation för den som hamnar avvisa. Ibland kan det kännas lättare att gå med på något som man inte själv har lust till. Den som avvisar hamnar ofta möta den andras besvikelse. Man kan uppleva sig som en dålig partner när man inte kan ge det som partner önskar eller behöver. Ibland finns där också en rädsla för att bli övergiven eller bedragen. 

Ett sexliv som tillfredsställer båda

Det är tryggt att ge sig hän bara om man kan lita på den andra. Brister i tilliten ökar otryggheten. Då kan det uppstå ett behov av att i stället för att söka närhet distansera sig från den andra. I en trygg miljö har erotiken däremot möjlighet att blomstra. En lämplig individualitet, tydliga egna gränser och en sund själviskhet ökar det sexuella välmåendet.

Just på det område där vi kan uppleva den största lyckan och njutningen är vi också särskilt sårbara. Därför behöver vi alltid i ord, handlingar och attityder förhålla oss respektfullt till den andras sexualitet. 

Ett sexliv som båda är nöjda med är som sätet i en bra bil. En bra körupplevelse och möjligheten att utrusta bilen med tilläggsutrustning ökar njutningen och gör att den gemensamma resan blir... ja hurdan?

Torra perioder  

En parrelation genomgår ofta många olika skeden, också när det gäller sexualitet och sex. Torra perioder, då sexlivet är torftigt, är också ett vanligt problem. Kanske samtal är en bra lösning också i den situationen?

Frågor att fundera på enskilt eller diskutera tillsammans:

- Dra dig/er till minnes hur det var i början av relationen. Var ni passionerade? Vad fanns då i relationen som saknas nu? Har det funnits mera avmätta perioder också tidigare? Vad var det som föregick en sådan period? Vad gjorde ni för att reparera eller vad förändrade situationen? Blev den reparerad? 

- Hur mycket lider du och din partner av situationen? Är det så att den ena av er lider mera av den? Hur påverkar det relationen?

- Hur mår er relation i övrigt? Finns det många element som fjärmar er från varandra, till exempel brist på tid tillsammans, gräl, likgiltighet, brist på kontakt? Finns det element som för er närmare varandra, till exempel gemensamma stunder, uppmärksamhet, kärleksbevis? Vilket är förhållandet mellan fjärmande och närmande element? 

- Hurdana externa faktorer i livet påverkar er relation just nu?

- Hur har du eller ni försökt korrigera problemen? Vad händer om ni inte gör något åt saken?

- Kan ni tillsammans konstatera att den livssituation där ni nu befinner er är krävande och slukar er energi? Kan ni tillsammans konstatera att just nu räcker små goda stunder tillsammans som ger kraft att orka med vardagen, till exempel en avslappnande stund i soffan tillsammans? Fokusera i så fall på att inte förlora beröringen i vardagens slit.

Sexuell olust – motorn startar inte


Frågor att fundera över på egen hand:

- Vill du att motorn ska starta, men det går bara inte? Vill du alltså ha lusten tillbaka?

- Eller är det så att du inte riktigt är intresserad av att trycka på strömbrytaren? Passar dig en parrelation utan sex bra just nu?

- Gäller bristen på lust uttryckligen i förhållande till din partner eller har du inte överhuvudtaget någon lust till sex eller närhet? 

- Finns det något i ditt liv just nu som slukar din energi och uppmärksamhet?

- Hur nöjd eller missnöjd är du med parrelationen? 

- Hurdana känslor har du gentemot din partner? Vill du ha mera närhet med eller mer distans?

- Försök formulera vad det är du inte vill.

- Vad försöker bristen på lust säga dig?

Övningar att göra enskilt eller tillsammans

Frågor för självvärdering:

- Hurdan närhet njuter du av?
- Hurdan närhet njuter din partner av?
- Vad önskar du mera av i er relation: sex, ömhet, uppmärksamhet, samtal eller något annat?
- Vad tror du att din partner saknar mest?
- När har du senast rört vid din partner?
- Vet du hurdan beröring din partner önskar av dig?
- Känner du tillit och trygghet på alla områden i parrelationen?
- I vilka situationer upplever du mest närhet med din partner?
- På vilket sätt håller du själv liv i närheten mellan er?

Utforska närheten utan ord – paruppgift

Ibland kan något viktigt gå förlorat bakom orden. Då kan man genom att mötas i tystnad, genom beröring och blickar, hitta något som har drunknat i vardagens larm.

- Reservera en stund då ni får vara tillsammans så ostört som möjligt. Det lönar sig att sätta telefonerna på ljudlöst läge.
- Sätt er bekvämt mitt emot varandra.
- Ställ en timer att ringa om en minut.
- Fatta varandras händer. 
- Sitt stilla och känn efter hur den andras hand och beröring känns.
- Ta också ögonkontakt, om det känns naturlig.
- När timern aviserar att tiden är slut berättar ni för varandra vilka tankar, känslor, minnen och bilder som dök upp.

Accepterande beröring – paruppgift

Med hjälp av den här uppgiften kan ni öva på en kärleksfull, accepterande och kravlös beröring. Syftet är att kommunicera kärlek och tacksamhet över att den andra finns där tillsammans med dig.

- Välj en lugn tid och plats. Det lönar sig att sätta telefonerna på ljudlöst läge.
- Berätta turvis för varandra vad ni tycker om på varandras kroppar, vad ni tycker är vackert.
- Den andra ska bara lyssna utan att säga något. Förminska inte den andras ord genom att säga emot.
- Smek varandra turvis på ett ömt och respektfullt sätt. Låt din smekning berätta att du accepterar och älskar din partner.
(ur boken Falck & Ruotsalainen: Uusi suhde – rakkaus kypsässä iässä)

// ]]>