Espoon seurakuntien virallinen ilmoitustaulu

Esbo församlingars officiella anslagstavla

Tietoa päätöksenteosta / Information om beslutsfattandet

Päätösarkistoon julkaistaan

 • yhteisen kirkkovaltuuston esityslistat ja pöytäkirjat
 • yhteisen kirkkoneuvoston esityslistat ja pöytäkirjat
 • seurakuntaneuvostojen esityslistat ja pöytäkirjat
 • 1.7.2023 alkaen viranhaltijapäätökset
 • Linkki päätösarkistoon.

I beslutsarkivet publiceras

 • gemensamma kyrkofullmäktiges föredragningslistor och protokoll
 • gemensamma kyrkorådets föredragningslistor och protokoll
 • församlingsrådens föredragningslistor och protokoll
 • Från och med 1.7.2023 tjänsteinnehavarbeslut
 • Länk till beslutsarkivet

 

Piirretty nuija

Espoon seurakuntayhtymä

 • Ilmoitus yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston päätösten nähtävilläolosta   
  Meddelande on framläggandet av protokoll för Esbo kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd och gemensamma kyrkofullmäktige
   
 • Ilmoitus viranhaltijapäätösten nähtävilläolosta   
  Meddelande on framläggandet av beslut av tjänsteinnehavare

Lainvoimaisuusajat

VUOSI 2024

 

              KOKOUS               LAINVOIMAINEN

              YKV       

                  20.3.                      7.5.
                 (24.4.) vara            11.6.
                 22.5.                      9.7.
                 18.9.                      5.11.
                 (30.10.) vara           17.12.
                 18.12.                    28.1.2025

 

              YKN

                                                          oikaisupäätösten osalta

             8.1.                        9.2.                       26.2.      
             29.1.                      1.3.                       18.3.                     
             12.2.                      15.3.                      3.4.                       
             4.3.                       5.4.                       22.4.
             25.3.                      26.4.                      13.5.
             15.4.                      17.5.                      3.6.        
             29.4.                      31.5.                      17.6.
             13.5.                      14.6.                      28.6.
             3.6.                       5.7.                        22.7.
             (5.8.) vara              6.9.                        23.9.      
             19.8.                      20.9.                      7.10.
              2.9.                       4.10.                      21.10.
              23.9.                      25.10.                    11.11.
              7.10.                      8.11.                      25.11.
              21.10.                    22.11.                    10.12.
              4.11.                      9.12.                      24.12.
              18.11.                    20.12.                    7.1.2025
               2.12.                       3.1.2025                 20.1.2025

ILMOITUS YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSESTA

Espoon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuu keskiviikkona 13. päivänä joulukuuta 2023 klo 19.00 Espoon kaupungin valtuustotalossa, Espoonkatu 5.

Käsiteltävät asiat:

 1. Espoon seurakuntayhtymän hallintosääntö
 2. Espoon seurakuntayhtymän henkilöstöohjelma
 3. Yhteisen seurakuntakuntatyön viranhaltijoiden johtosääntö
 4. Talousarvion toteutumavertailutiedot 1.1.-30.9.2023
 5. Espoon seurakuntayhtymän vuoden 2024 talousarvio ja vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma
 6. Viputie 12, urakoitsijavalinta
 7. Rakennusteknisten töiden puitejärjestely 2024–2028
 8. Talotekniikan palveluhankintojen puitejärjestely 2024–2028
 9. Piha- ja ulkoalueiden kunnossapidon urakoitsijavalinnat 2024-2027

 

Ilmoitus kokouksesta pidetään nähtävänä Espoon seurakuntayhtymän sähköisellä ilmoitustaululla 5.-12.12.2023.

 

Espoo 1.12.2023

Juhana Malme
yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja


 

MEDDELANDE OM GEMENSAMMA KYRKOFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE

Gemensamma kyrkofullmäktige i Esbo kyrkliga samfällighet sammanträder onsdagen den 13 december 2023 kl. 19.00 i Esbo stads fullmäktigegård, Esbogatan 5.

Ärenden som ska behandlas:

 1. Esbo kyrkliga samfällighets förvaltningsstadga
 2. Esbo kyrkliga samfällighets personalprogram
 3. Instruktion för tjänsteinnehavare inom det gemensamma församlingsarbetet
 4. Budgetens jämförelseuppgifter för utfallet 1.1–30.9.2023
 5. Esbo kyrkliga samfällighets budget för 2024 och verksamhets- och ekonomiplan för 2024–2026
 6. Gillerspövägen 12, val av entreprenör
 7. Ramavtal för byggnadstekniska arbeten 2024–2028
 8. Ramavtal för upphandling av hustekniska tjänster 2024–2028
 9. Val av entreprenörer för underhåll av gårds- och utomhusområden 2024–2027

 

Meddelandet om sammanträdet hålls framlagt på Esbo kyrkliga samfällighets elektroniska anslagstavla 5.–12.12.2023.

 

Esbo 1.12.2023

Juhana Malme
ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige