Tapiolan nimikkokohteet ja projektit

Intian raamattutyö

Paikka: Intia

Aika: Tapiolan seurakunnan tukemana vuodesta 2016

Tapiolan seurakunta ja Suomen Pipliaseura solmivat vuonna 2016 nimikkosopimuksen Intian raamattutyön tukemiseksi.

Intiassa, jonka väkiluku on tällä hetkellä reilut 1,2 miljardia, tehdään monipuolista raamattutyötä. Paikallisen Pipliaseuran toimintaan kuuluvat raamatunkäännös-, julkaisu- ja jakelutyö sekä heikoimmassa asemassa olevien, kuten vammaisten ja leskien auttaminen.

Lastenraamattuja jaetaan kristillisiin orpokoteihin, oppilaitoksiin ja seurakuntiin. Lastenraamatut palvelevat Intiassa myös niitä aikuisia, joiden lukutaito on heikko. Erityisryhmiä, kuten sokeita ja vammautuneita varten Intian Pipliaseura painattaa näille ihmisryhmille helposti luettavia Raamattuja. Näihin kuuluvat mm. pistekirjoitusraamatut, äänitteet, sekä leprasairaiden paksusivuiset kirjat.

Naisille, erityisesti huonossa asemassa oleville leskille, järjestetään koulutusta. Vuosittain koulutuksiin osallistuu yli 10 000 naista. Sosiaalinen työ on Intiassa erityisen painotettua, johtuen maan lukuisista ongelmista, sortavasta kastijärjestelmästä, terveydenhuollon vajavuudesta ja infrastruktuurin puutteesta.

Yhteystiedot:

Suomen Pipliaseura

Koulutustyö

Paikka: Bangladeshin maaseutu

Aika: Tapiolan seurakunnan tukema vuodesta 2017

Tapiolan seurakunta on tukenut Bangladeshin maaseudulla tapahtuvaa monipuolista työtä vuosikymmenten ajan nimikkolähettimme kautta. Bangladeshissa työtä kehittäneen lähettimme jäätyä eläkkeelle, solmi Tapiolan seurakunta vuoden 2017 alussa uuden nimikkosopimuksen. Se keskittyy hankkeiden suoraan tukeen; paikallisten koulutukseen sekä vastuun siirtämiseen paikallisiin käsiin.

Tuemme Uzirpurin alakoulua, Sapaharin yläkoulun tyttöjen ja poikien asuntoloiden remontti-, ylläpito- ja stipendirahastoa, Uzirpurin ammattikoulutuskeskusta (aikuisten ammattikurssit, terveydenhuolto-, valistus- ja kylätyö), sekä kirkollisen työn rahastoa paikallisten seurakuntien toimintaan. Koulujen tuki mahdollistaa myös vähävaraisten sekä etnisiin ja uskonnollisiin minoriteetteihin kuuluvien tasavertaisen pääsyn peruskoulutukseen.
 

Lisää Lähetysyhdistys Kylväjän työstä Bangladeshissa

Lähetysyhdistys Kylväjä


Kristillisiä radio-ohjelmia Fulani-heimolle

Paikka: Länsi- ja Keski-Afrikka

Aika: Sanansaattajat aloitti fulaninkielisten ohjelmien tukemisen 1996. Tapiolan seurakunta tukee työtä.

Fulanit ovat paimentolaisia, jotka asuvat kuivalla ja kuumalla Sahelin alueella Saharan eteläpuolella, Länsi- ja Keski-Afrikassa. Heitä asuu aina Atlantin rannalta Senegalista Kameruniin ja Keski-Afrikan tasavaltaan asti. Monet fulanit elävät vähemmistönä muiden heimojen keskellä.

Fulfuldenkielinen (fulanien kieli) radiotyö on Luterilaisen maailmanliiton projekti. Kamerunissa tehtävät radio-ohjelmat kuuluvat laajalla alueella Länsi- ja Keski-Afrikassa. Ohjelmissa käsitellään Raamatun ja kristinuskon ohella muun muassa maanviljelystä, terveydenhoitoa, historiaa ja fulanien kulttuuria.

Lisää Sansan radiotyöstä

Yhteystiedot:

Medialähetysjärjestö Sanansaattajat

 

Suomen Lähetysseura

Suomen Lähetysseuran kootun sopimuksen kautta toteutettavat nimikkohankkeet
Pakistanissa, Etiopiassa, Boliviassa ja Kolumbiassa

Lähetysseuran uuden käytännön mukaisesti kaikki nimikkohankkeemme ovat nykyisin koottuina saman sopimuksen alle. Tukemme Suomen Lähetysseuran kautta toteutettavien nimikkohankkeiden kesken on jaettu kolmeen maanosaan; Aasiaan (Pakistan), Afrikkaan (Etiopia), sekä Etelä-Amerikkaan (Bolivia ja Kolumbia). Osa hankkeista saa valtion kehitysyhteistyötukea.
Tapiolan seurakunnan nimikkohankkeiden painotus on käytännöllisessä avustustyössä ja perusseurakuntatyössä. Lähetysseuran hankkeet kestävät useimmiten joitakin vuosia, joten tähän kokonaisuuteen kuuluvia hankkeita päivitetään muutamien vuosien välein.

AASIA - PAKISTAN:


Kaikki Pakistanin hankkeemme sijaitsevat Peshawarin hiippakunnan alueella, Afganistanin rajan tuntumassa. Alue on vaarallinen ja monin tavoin haastava. Terveystilanne on erittäin huono. Kristityn vähemmistön oikeudet maassa ovat olemattomat. Naisten lukutaidottomuus on maakunnan alueella arvioitu olevan jopa 88%. Se on jopa Pakistanin muihin maakuntiin nähden suuri.

  • Terveydenhuoltotyö Peshawarin hiippakunnassa
  • Tankin kristillisen sairaalan avoterveydenhuoltotyö
  • Raamattutyö kristillisen vähemmistön keskuudessa
  • Lukutaitotyö Peshawarin hiippakunnassa
Lue listää Suomen Lähetysseuran työstä Pakistanissa


AFRIKKA - ETIOPIA:


NCES (North Central Etiopia Synod) kirkollinen työ
Etiopia on Afrikan toiseksi väkirikkain maan, asukasluvun ollessa n. 90 milj. Etiopiassa toimii maailman suurin luterilainen kirkko, Mekane Yesus. Etiopian kirkko on ollut suomalaisten yhteistyökumppani jo vuosikymmeniä ja on muutamissa vuosikymmenissä kasvanut noin 20 000 jäsenestä yli 8 miljoonaiseksi. Kirkon työssä on vahvasti mukana diakoninen, monipuolinen avustustoiminta. Monenlaiset kehitysyhteistyöprojektit, AIDS-valistus ja tyttöjen ympärileikkausta vastustava työ ovat osa kirkon tekemää työtä hengellisen työn ohessa. Etiopian kirkon resurssit ovat hyvin pienet tarpeisiin nähden.

Seurakunnallisen NCES- hankkeen tarkoituksena on kouluttaa paikallisia, sekä vapaaehtoisia seurakuntalaisia että ammattiopintoja suorittavia hengelliseen ja kirkon diakonaaliseen työhön, ja parantaa naisten ja tyttöjen asemaa. Koulutuksiin valitaan vapaaehtoisia nais- ja nuorisotyöntekijöitä, pyhäkoulunopettajia, evankelistoja ja seurakuntien vastuuhenkilöitä. Tarkoituksena on myös vahvistaa kirkon naistyötä, antaa perhetyön koulutusta, jakaa musiikkityön ja teologien koulutuksen stipendejä, sekä antaa opetusta muslimien kohtaamisessa. Etiopian kirkko on jo vuosikymmeniä esimerkillisesti toiminut maassa, jossa on merkittävä sekä kristitty- että muslimiväestö. Monilla seurakuntien työhön aikovilla ei ole varaa musiikin tai teologian opintoihin. Hankkeessa jaetaan myös muutamia stipendejä jatkokoulutukseen. Nuorten ohjaajakoulutusta tuetaan, kuten myös naistyön johtajan virkaa, samoin kirkon perus- ja lyhytkursseja.   

  • Terveyskasvatushanke
  • Vammaistyö Dessiessä ja Kombolchassa

Lue lisää Suomen Lähetysseuran työstä Etiopiassa

ETELÄ-AMERIKKA - BOLIVIA


Kirkollinen työ
Bolivia on Latinalaisen Amerikan toisiksi köyhin maa. Erityisen huonossa asemassa ovat alkuperäiskansat. Boliviassa myös esim. lapsityövoima sekä kaivostoiminnan epäkohdat aiheuttavat suuria ongelmia. Pastorit toimivat kirkossa pääosin maallikkoina ja hankkivat toimeentulonsa muualta. Bolivian luterilainen kirkko toimii myös alkuperäiskansojen oikeuksien edistäjänä.

Pienin varoin toimivaa Bolivian ev.lut. kirkon toimintaa kehitetään myös perhe- ja lapsityön kautta, mm. toteuttamalla lasten raamattupiirejä ja tarjoamalla koulutusta. Opettajille järjestetään työpajoja, maallikkopastoreille peruskoulutusta raamattutiedossa ja hengellisiä seminaareja. Seurakunnallista toimintaa ulotetaan maantieteellisesti laajemmalle alueelle ulospäin suuntautuvan työn avulla.

Hankkeen tavoitteena on myös naisten aseman parantaminen ja tyttöjen voimaannuttaminen maassa, jossa naisille ei ole etenkään maaseudulla koulutusmahdollisuuksia. Monet seurakunnat sijaitsevat maaseudulla.

Hankkeen osana tytöille järjestetään erilaisia kursseja, kuten tyttöjen opintopiirit 7-12-vuotiaille, sekä organisoidaan koulutuksia naisille. Yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa järjestetään nuorten hengellinen työpaja, tarjotaan ammatinvalintapalvelua, tuetaan opiskelijoiden toimintaa, nuorten evankeliointiprojekteja sekä tuotetaan julkaisuja ja opintomateriaaleja.

Lue lisää Suomen Lähetysseuran työstä Boliviassa

www.suomenlahetysseura.fi

 

AFRIKKA - KENIA

CREDO: Tyttöjen ympärileikkausta ja pakkoavioliittoja ehkäisevä työ - SLEY

136 miljoonaa silvottua maailmassa

Tyttöjen ympärileikkaus on merkittävä ongelma kehitysmaissa. Siihen on puututtu vain pienin avustusresurssein. Maailmassa on tällä hetkellä arviolta 136 miljoonaa silvottua naista. Noin 2 miljoonaa tyttöä leikataan vuosittain noin 29 maassa, jopa 5- vuotiaita tyttöjä. Menestyksellinen työ tämän perinteen lopettamiseksi on haastavaa. Se vaatii vallitsevien käsitysten uudelleenarviointia sekä uskallusta myöntää, mitä uhreille todella tehdään ja mistä vilpillisesti perustellussa, yhteiskunnallisesti hyväksytyssä toiminnassa on kyse.

Silpominen aiheuttaa uhreilleen suurta kärsimystä ja usein hengenvaarallisia komplikaatioita. Operaation lääketieteellisiä seuraamuksia ovat tavallisimmin kuiviin vuotaminen (2 % leikatuista), tulehdukset, pysyvät virtsaamisvaikeudet ja pidätyskyvyn heikkeneminen, voimakkaat kuukautiskivut, merkittävät seksuaalielämän ongelmat ja kivut, psyyken ongelmat sekä suuren, joustamattoman arpikudoksen aiheuttamat synnytyskomplikaatiot ja tästä aiheutuva kuolleisuus. Tyttöjen ympärileikkaus on Afrikassa yksi suurista synnytyskuolleisuuden aiheuttajista.
Opetetaan, että ympärileikkaamattomien tyttöjen rukouksia ei kuulla ja että ympärileikkaamattomien naisten valmistama ruoka ei maistu. Heitä ei myöskään pidetä kunniallisina naisina. Siellä, missä  ympärileikkaus on yleistä, kristittyjen keskuudessa tapa on usein jonkin verran alhaisempi kuin heimo- tai islaminuskoisten keskuudessa.

Lue lisää Credo-ohjelmasta

www.sley.fi

Pioneerityö Koillis-Keniassa; ihmisoikeustyötä ja lukusaleja - SLEY

Yleistilanne: Koillis-provinssi on pinta-alaltaan Kenian kolmanneksi suurin. Luonnon tuomien vaarojen lisäksi ihmiset kärsivät konfliktien ja väkivallan aiheuttamista haitoista. Somalian rajan läheisyys lisää osaltaan turvattomuutta myös Kenian koillisosassa.  Alue on terroritoiminnan kasvualustaa. Koulutettu työvoima tai avustustyöntekijät eivät usein halua tai uskalla työskennellä alueella. Työ Koillis-Keniassa on aloitettu suomalaisen SLEYn  aloitteesta vuonna 2007 yhteistyössä kenialaisten kanssa. Kenian luterilaisella kirkolla ei tätä ennen ollut työtä koillisprovinssissa, lukuun ottamatta radio-ohjelmia, joita on lähetetty alueelle.

Koillis-Kenian alue on yksi maan köyhimmistä lääneistä. Noin 70 prosenttia ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella, mikä tarkoittaa alle yhtä euroa päivässä. Toistuvat kuivuusjaksot vaikeuttavat elämää. Ruuan saanti on ongelma ja asukkaat joutuvat usein turvautumaan ruoka-apuun. Koillis-Kenian alue on harvaan asuttua ja suurin osa sen asukkaista saa elantonsa paimentamalla ja kasvattamalla eläimiä.

Lue lisää pioneerityöstä Koillis-Keniassa

www.sley.fi

Lähetyssihteeri
Tapiolan seurakunta
09 80504427
Kirkkopolku 6
02100 Espoo

Vastuualue: Lähetystyö