Uutislistaukseen

Kuvassa on Velskolassa olevaa, suojeltavaksi ehdottua metsää.

Seurakuntien metsänhoitosuunnitelma hyväksyttiin – suojelua selvitetään

27.9.2019 10.03 Velskolassa olevan 24 hehtaarin metsäalan suojelua selvitetään.

Seurakunnat omistavat 270 hehtaaria metsää Espoossa ja Kirkkonummella. Velskolassa sijaitsevan 24 hehtaarin alueen suojelumahdollisuutta selvitetään.

Espoon seurakuntien yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.9. suunnitelman siitä, miten Espoon seurakuntayhtymän metsäalueita Espoossa ja Kauniaisissa hoidetaan vuosina 2020–2029. Samalla päätettiin, että jos valmisteilla oleva Espoon seurakuntien ympäristöohjelma muuttaa metsänhoidon linjauksia, suunnitelma otetaan uuteen valmisteluun.

Osa valtuutetuista olisi halunnut palauttaa asian uuteen valmisteluun jo tässä vaiheessa, mutta esitys kaatui äänin 39-13, 2 tyhjää. Suunnitelmassa on nyt otettu huomioon talouden lisäksi ympäristönäkökulmia mm. Espoon ympäristöyhdistyksen lausunnon pohjalta.

Valtuusto päätti myös selvittää, voidaanko Velskolan koillisosassa sijaitseva 24 hehtaarin alue liittää METSO-ohjelmaan. METSO-ohjelmassa metsien suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisiin toimenpiteisiin ja maanomistaja voi saada siitä taloudellista kompensaatiota. Kyseinen alue on suunnitelmassa valtaosin rajattu metsänhoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.

Espoon seurakunnat omistavat 270 hehtaaria metsää Espoossa ja Kirkkonummella.  Suurimmat alueet sijaitsevat Velskolan kurssikeskuksen ja Kellonummen hautausmaan ympäristössä. Seurakuntayhtymän metsistä yli puolet on kasvuikänsä päässä ja varttuneita kasvatusmetsiä on liki neljännes. Taimikoita ja uudistusaloja sekä nuoria kasvatusmetsiä on yhteensä noin neljännes pinta-alasta.

Metsien ikärakenteesta johtuen tulevalle suunnitelmakaudelle on suunniteltu hakkuita yhteensä 84 hehtaarille. Tästä yli puolet on harvennushakkuita ja ylispuiden poistoa. Harvennushakkuilla pidetään yllä metsien kasvukuntoa, kun jäljelle jäävät puut saavat lisää tilaa. Ylispuun poistoissa annetaan tilaa kasvamassa olevalle taimikolle. Metsän uudistamiseen tähtääviin hakkuisiin on etsitty erilaisia toteutustapoja, jotta maisema- ja virkistysarvoja on mahdollista säilyttää. Avohakkuita suunnitelmassa on 21 hehtaarille Velskolan kurssikeskuksen alueelle sekä Kellonummen hautausmaan lähistölle. Alat vaihtelevat 0,5 ja 3,8 hehtaarin välillä. Esimerkiksi Kellonummen hautausmaan lähistöllä avohakkuuseen päädyttiin, koska alueella kokeiltu luontainen uudistaminen ei onnistunut.

Kirkkolain mukaan seurakuntien metsät on hoidettava hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Nyt hyväksytyn metsänhoitosuunnitelman on laatinut Eteläinen metsäreviiri. Metsätalouden tuotot ovat suunnitelman mukaan noin 32 000 euroa vuodessa.

Espoon seurakuntayhtymä omistaa myös Perniössä 114 hehtaaria metsää. Alue on saatu aikanaan korvauksena Natura-alueeseen luovutetuista maista Velskolassa. Perniön alueelle on oma, erillinen metsänhoitosuunnitelma vuosille 2016–2025. Lisäksi Espoon seurakunnilla on Espoon Ingaksessa 3,2 hehtaarin alue, joka on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi vuonna 2010.