TIETOSUOJASELOSTE LUOTTAMUSHENKILÖREKISTERISTÄ

 

Rekisterinpitäjä

Espoon seurakuntayhtymä (Y-tunnus 0200562-2)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
0950801
kirjaamo.espoo@evl.fi

Yhteyshenkilö

Outi Hakio
Hallintopalvelupäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Palvelukeskus Henkilöstöpalvelut
outi.hakio@evl.fi
09 8050 2613
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

 

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.espoo@evl.fi

Rekisterin nimi

Luottamushenkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Luottamushenkilörekisteriä pidetään luottamushenkilön tehtävän hoitamiseen liittyvien lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Rekisterin tietoja käytetään palkkion maksuun sekä luottamushenkilön informoimiseen toimensa hoitamisen kannalta tarpeellisista asioista.

Kirkkolain 23 luvun 1.1 §:n mukaan luottamushenkilö on seurakunnan, seurakuntayhtymän, hiippakunnan tai kirkon keskushallinnon toimielimeen tai muuhun luottamustoimeen valittu henkilö. Viranhaltija tai työntekijä, joka on tehtävänsä perusteella toimielimen jäsenenä, ei ole luottamushenkilö.

Rekisterin pito perustuu julkisuulain (621/1999) 18 §:ään hyvästä tiedonhallintatavasta. Käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Luottamushenkilöistä tallennetaan luottamushenkilön itsensä antamat tiedot: nimi, henkilötunnus, titteli, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkitilin numero. Lisäksi tallennetaan ryhmä (vaalilista, jolta luottamushenkilö on valittu seurakuntavaaleissa), päättyneet ja voimassaolevat jäsenyydet toimielimissä sekä tieto kokousosallistumisista. Rekisteri sisältää luottamushenkilöiden vapaaehtoisesti ilmoittamat sidonnaisuudet.

Tietolähteet

Tiedot rekisteriin saadaan rekisteröidyiltä luottamushenkilöiltä.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietojen luovuttamiseen pyydetään rekisteröidyn lupa.

Henkilötietojen säilytysaika

Luottamushenkilöiden yhteystietoja säilytetään 6 kuukautta luottamustoimen päättymisestä palkkioiden maksamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700,

 

Laadittu 10.12.2018  Päivitetty 15.6.2020