TIETOSUOJASELOSTE VUOKRALAISREKISTERISTÄ

Rekisterinpitäjä

Espoon seurakuntayhtymä (Y-tunnus 0200562-2)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
0980501
kirjaamo.espoo@evl.fi

Yhteyshenkilö

Petteri Leinonen
kiinteistöjohtaja
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
0980501
petteri.leinonen@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.espoo@evl.fi

Rekisterin nimi

Vuokralaisrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään vuokralaissuhteen hoitamiseksi sopimuksen perusteella. Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohtaan.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Rekisterissä käsiteltävät henkilöryhmät ovat sisäiset ja ulkoiset vuokralaiset. Tietosisältönä on nimi, osoite, puhelinnumero, henkilötunnus, sähköpostiosoite.

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan vuokralaiselta.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään vähintään vuokrasopimuksen ajan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Rekisteröidynoikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.

  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi