Tietosuojaseloste sidonnaisuusrekisteristä

 

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

  Espoon seurakuntayhtymä
  PL 200, Kirkkokatu 1
  02770 Espoo
  kirjaamo.espoo@evl.fi

  Yhteyshenkilö

  Outi Hakio
  Espoon seurakuntayhtymä/Hallintopalvelut
  PL 200, Kirkkokatu 1
  02770 Espoo
  050 433 5573
  etunimi.sukunimi@evl.fi
   
 2. Miksi henkilötietojasi käsitellään eli mikä on käsittelyn käyttötarkoitus?

  Tietojen käsittelyn tarkoituksena on hallinnon ja hallinnollisen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen sekä hallinnon riippumattomuuden ja puolueettomuuden turvaaminen pitämällä hallinnolliseen päätöksentekoon osallistuvista sidonnaisuusrekisteriä.

  Sidonnaisuudella tarkoitetaan mahdollista eturistiriitaa. Eturistiriita puolestaan tarkoittaa olosuhteista syntyvää riskiä sille, että luottamushenkilön tai viranhaltijan ensisijaiseen tavoitteeseen tehdä objektiivinen päätös vaikuttaa toissijainen tavoite, esimerkiksi oma tai läheisen hyöty.
   
 3. Minkä takia seurakunta/seurakuntayhtymä saa käsitellä henkilötietojasi eli mikä on käsittelyn oikeusperuste?

  Tietojen käsittelyn oikeusperusteena on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan mukainen rekisteröidyn suostumus. Suostumus annetaan kirjallisesti, ja rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumus peruutetaan kirjallisesti.
   
 4. Minkälaisia henkilötietoja seurakunta/seurakuntayhtymä käsittelee?

  Rekisteröitäviä ovat Espoon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön (25.5.2022) 4 §:n mukaan:

  - Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
  - Henkilöstöjohtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
  - Kiinteistöjohtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet sekä heidän henkilökohtaisten varajäsentensä
  - Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  - Espoon seurakuntayhtymän viraston johtavien viranhaltijat

  Sidonnaisuusrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

  Luottamushenkilön nimi ja luottamustehtävä sekä viranhaltijan tai työntekijän nimi ja tehtävänimike seurakunnassa/seurakuntayhtymässä. Rekisteröidyn antama ilmoitus siitä, että hänellä ei ole edellä mainitussa päätöksessä/ohjesäännössä tarkoitettuja sidonnaisuuksia tai että hänellä on tällaisia sidonnaisuuksia. Ilmoitetuista sidonnaisuuksista seuraavat tiedot:

  - yhteisön nimi, toimiala, johto/luottamustehtävä;
  - ilmoitettu liike- ja ammattitoiminta ja toimiala;
  - liike- tai sijoitustoimintaa koskevan varallisuuden laatu ja omistusosuus;
  - liike- tai sijoitustoimintaa koskevan velan suuruusluokka ja peruste;
  - muu sidonnaisuus kuten seurakunta/hiippakunta/kunta taikka yhteisö/säätiö ja luottamustehtävä kyseisessä yhteisössä.
   
 5. Mistä henkilötiedot ovat peräisin eli mikä on tietojen alkuperä?

  Tiedot saadaan luottamushenkilöltä sekä viranhaltijalta ja työntekijältä itseltään suostumuksen perusteella hänen toimittamastaan sidonnaisuuksien ilmoittamislomakkeelta.
   
 6. Kuinka pitkään henkilötietojasi säilytetään?

  Sidonnaisuustiedot säilytetään sidonnaisuusrekisterissä luottamustoimen tai palvelussuhteen ajan. Jos rekisteröity on antanut suostumuksen tiedon julkaisemiseen, tiedot ovat esillä yleisessä tietoverkossa vastaavan ajan.

  Tiedot rekisteristä sekä yleisestä tietoverkosta hävitetään, kun luottamustoimi tai palvelussuhde on päättynyt. Tällöin hävitetään myös alkuperäiset sidonnaisuusilmoitukset.  

  Jos sidonnaisuusilmoituksen antaja peruuttaa suostumuksensa, tiedot rekisteristä ja yleisestä tietoverkosta poistetaan välittömästi.  Myös alkuperäinen sidonnaisuusilmoitus hävitetään tällöin välittömästi.
   
 7. Minne tietoja luovutetaan?

  Sidonnaisuusrekisterin tiedot annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle/yhteiselle kirkkovaltuustolle. Sidonnaisuusilmoituksen antajan suostumuksella tiedot sidonnaisuuksista julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

  Sidonnaisuusrekisterin tietoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999).
   
 8. Tietojen siirtäminen EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

  Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

   
 9. Mitä oikeuksia sinulla on?

  Sinulla rekisteröitynä on oikeus tietää ja päättää henkilötietojesi käsittelystä.

  Sinulla on oikeus:

  - pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja oikeus pyytää tietojesi oikaisemista tai poistamista
  - pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä sekä oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle
  - peruuttaa antamasi suostumus, kun käsittely perustuu suostumukseesi
  - tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

  Tietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus voivat kuitenkin rajoittaa mahdollisuuttasi käyttää edellä mainittuja oikeuksia.
   
 10. Kansallisen valvontaviranomaisen ja tietosuojavastaavan yhteystiedot

  Suomessa tietosuojaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:

  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
  PL 800, 00531 Helsinki
  tietosuoja@om.fi
  029 566 6700

  Espoon seurakuntayhtymän tietosuojavastaavan yhteystieto:

  tietosuojavastaava.espoo@evl.fi