Tietosuojaseloste jäsenrekisteristä

14.2.2022

Rekisterinpitäjä

Espoon seurakuntayhtymä (Y-tunnus 0200562-2)
Keskusrekisteri
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
0950801
kirjaamo.espoo@evl.fi

Yhteyshenkilö

Sari Anetjärvi
hallintopäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Palvelukeskus
sari.anetjarvi@evl.fi
040 5888 317
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.espoo@evl.fi

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Jäsenrekisteriä pidetään kirkon ja sen seurakuntien toiminnan ja hallinnon hoitamiseksi sekä kirkon jäsenten oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Seurakunnat ja seurakuntien keskusrekisterit vastaavat omien jäsentensä tietojen ylläpidosta.

EU:n tietosuoja-asetus 6.1.c., lakisääteinen velvoite. Jäsenrekisteri on osa kirkonkirjoja. Kirkonkirjoista säädetään kirkkolain 16 luvussa ja kirkkojärjestyksen 16 luvussa. Tietojen käsittelyä säätelee myös laki uskontokuntien jäsenrekistereistä (21.8.1998/614).

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Espoon aluekeskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien,

Esbo svenska församling
Espoon tuomiokirkkoseurakunta
​​​​​​​Espoonlahden seurakunta
​​​​​​​Leppävaaran seurakunta
​​​​​​​Olarin seurakunta
​​​​​​​Tapiolan seurakunta
​​​​​​​Grankulla svenska församling
​​​​​​​Inkoon seurakunta 1.4.2022 lukien
​​​​​​​Karis-Pojo svenska församling 1.3.2022 lukien
​​​​​​​Karkkilan seurakunta
​​​​​​​Kauniaisten suomalainen seurakunta
​​​​​​​Kirkkonummen suomalainen seurakunta
​​​​​​​Kyrkslätts svenska församling
​​​​​​​Lohjan seurakunta
​​​​​​​Raaseporin suomalainen seurakunta 1.3.2022 lukien
​​​​​​​Siuntion suomalainen seurakunta
​​​​​​​Sjundeå svenska församling
​​​​​​​Vihdin seurakunta

 

nykyiset ja entiset jäsenet:

 • nimet, syntymäaika/henkilötunnus, sukupuoli, äidinkieli, siviilisääty, ammatti
 • osoite sekä henkilön mahdolliset muut yhteystiedot
 • syntymäkotikunta, kotikunta, tieto seurakunnasta ja maistraatista
 • kirkkoon liittymis- ja eroamistieto, kieliryhmän/seurakunnan vaihto
 • kansalaisuustiedot
 • kuolin- ja hautaustiedot
 • perhesuhdetiedot: avioliitto, rekisteröity parisuhde, lapset, vanhemmat, mahdolliset isyyspäätökset, isyyden kumoamis-, adoptio- ja huoltopäätökset
 • nimenmuutokset
 • edunvalvontaa ja toimintakelpoisuuden rajoitusta koskeva tiedot
 • tietojen luovuttamista koskevat rajoitukset
 • kirkollisia toimituksia koskevat tiedot
 • kirkollista luottamustehtävää koskevat tiedot
 • lisäksi asiakas- ja viitehenkilöt; seurakunnan jäsenten puolisot ja lapset, jotka eivät ole jäseniä sekä kummit, jotka eivät ole jäseniä
 • (pappien osalta nimikirjaosio, jossa tieto pappeudesta ja toimipaikasta)

Tietolähteet

Kirkon yhteisessä jäsenrekisterissä olevia jäsenten henkilötietoja päivitetään väestötietojärjestelmästä. Kirkollisia toimituksia ja luottamustehtäviä koskevat tiedot tallennetaan rekisteriin keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien osalta.

Tietojen luovutukset

Jäsenrekisterin tietoja käytetään ainoastaan kirkon ja sen seurakuntien omassa toiminnassa ja hallinnossa.

Jäsentä koskevia yksittäisiä tietoja voidaan luovuttaa muulle taholle virkatodistuksena tai vastaavana selvityksenä siten kuin siitä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009).

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytysajat on määritelty seurakuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelmassa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

  Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:
  Tietosuojavaltuutetun toimisto
  PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
  p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
  www.tietosuoja.fi

 

​​​​​​​