Tallentavan kameravalvonnan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Espoon seurakuntayhtymä (Y-tunnus 0200562-2)
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
0950801
kirjaamo.espoo@evl.fi

Yhteyshenkilö

Timo Vehmas
turvallisuuspäällikkö
Espoon seurakuntayhtymä
Kirkkokatu 1, PL 200
02771 Espoo
09 50801
timo.vehmas@evl.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

tietosuojavastaava.espoo@evl.fi

Rekisterin nimi

Tallentava kameravalvontarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Tietojen käsittely perustuu henkilötietolakiin (523/1999). 25.5.2018 alkaen tietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 f-kohtaan.

Tallentavan kameravalvontajärjestelmän tarkoituksena on varmistaa henkilökunnan ja muiden tiloissa tai alueella oleskelevien turvallisuutta, suojata omaisuutta sekä ennaltaehkäistä ja selvittää turvallisuutta tai omaisuutta vaarantavia tilanteita. (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 16 §.)

Rekisterin tietoja työnantajalla on oikeus käyttää lisäksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmä, jonka tietoja käsitellään on Espoon seurakuntayhtymän kameravalvonnan alueella liikkuvat henkilöt. Rekisterin tietosisältö on kameroiden tallentamaa kuvamateriaalia.

Tietolähteet

Tiedot henkilöistä saadaan tallentavan kameravalvontajärjestelmän kameroista. Rekisteröityä informoidaan kameravalvonnasta tavanomaisilla sisääntuloreiteillä.

Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa toimivaltaiselle viranomaiselle lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi.

Henkilötietojen säilytysaika

Kameravalvonnan tallenteita säilytetään enintään 30 vuorokautta.

Tallenteita voidaan kuitenkin säilyttää tätä pidempään Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 2004/759 17 § mukaisesti mm. kesken olevan selvitettävän asian käsittelyn loppuunsaattamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

 

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
PL 800, Ratapihantie 9, 00521 Helsinki
p. 029 56 66700, tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi