Uutislistaukseen

Painettuja nuotteja pianon koskettimilla

Espoon seurakuntayhtymästä on haettavissa musiikkiavustuksia

9.12.2019 08.22

Espoon seurakunnat tukevat musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa. Hakuaika umpeutuu 31.1.2020 ja apuraha on käytettävä 30.6.2021 mennessä.

 

Määrärahasta jaetaan pääsääntöisesti 1000 – 4000 € suuruisia avustuksia. Myöntämisen edellytyksenä on, että yhteinen kirkkovaltuusto osoittaa vuoden 2020 talousarviossa tarkoitukseen tarvittavat varat joulukuun kokouksessaan.

Hakuaika umpeutuu 31.1.2020 ja apuraha on käytettävä 30.6.2021 mennessä.

Hakemukset lähetetään osoitteella:

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ
Kirjaamo
PL 200

02771 ESPOO

tai sähköisesti: kirjaamo.espoo@evl.fi

Kuoreen merkitään ”Hengellisen musiikkityön avustus”.

Avustuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa yhteisen seurakuntatyön päällikkö Eero Jokela, puh. 8050 2590. Sähköpostiosoite: eero.jokela@evl.fi .

 

Hengellisen musiikkityön avustustoiminnan periaatteet 

                                                                                                                                                     

Hengellisen musiikkityön avustuksilla tuetaan musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa. Tähän liittyen avustustoiminnassa

 • tuetaan niin konserttitoimintaa kuin muunlaisia musiikillisia hankkeita
 • avustetaan koko hengellisen musiikin kaarta vanhasta kirkkomusiikista hengellisen musiikin uusimpiin muotoihin asti
 • arvostetaan innovatiivisuutta ja verkostoyhteistyötä
 • arvostetaan monikulttuurisia ja kasvatuksellisia sisältöjä
 • avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä matkoihin, hakijayhteisön tarvitsemiin välineisiin (esim. kuoropuvut ja soittimet ), äänitteiden tekemiseen tai sävellystoimintaan
 • avustetaan ensisijaisesti espoolaisia tai pääosin espoolaisista jäsenistä koostuvia toimijoita
 • ei rahoiteta niitä musiikkitoimijoita, jotka saavat rahoitusta espoolaisten seurakuntien musiikkityön määrärahoista.

Avustuksen saaja sitoutuu raportoimaan toiminnastaan.

Hakemukseen liitetään seuraavat tiedot (mahdollisten yksittäisten hakijoiden osalta soveltaen):

 • selvitys hakijan jäsenistöstä kotipaikkatietoineen
 • avustusvuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
 • viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös
 • pankkiyhteystiedot
 • muu avustushakemusta perusteleva aineisto

 

Understöd för musik kan sökas hos Esbo kyrkliga samfällighet

Vi stöder musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga musikverksamheten i Esbo. Principerna för beviljandet av understöd och uppgifter om de dokument som ska fogas till ansökan finns nedan.

 

I regel utdelas understöd på 1 000 – 4 000 €. Förutsättningen för att understöd kan beviljas är att gemensamma kyrkofullmäktige har vid sitt möte i december anvisat i budgeten för år 2020 de för ändamålet nödvändiga medlen.

 

Ansökningstiden löper ut 31.1.2020, och understödet ska användas före 30.6.2021.

 

Ansökningarna sänds under adress:

ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
Registratorskontor
PB 200
02771 ESBO

eller elektroniskt: kirjaamo.espoo@evl.fi

Skriv ”Understöd för andligt musikarbete” på kuvertet.

Förfrågningar om understödet besvaras av chefen för det gemensamma församlingsarbetet, Eero Jokela, tfn 8050 2590. E-postadress: eero.jokela@evl.fi

 

Principer för understödet för andligt musikarbete

Med hjälp av understödet för andligt musikarbete stöds musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga musikverksamheten i Esbo. Inom ramen för understödsverksamheten

 • stöds såväl konsertverksamhet som andra typer av musikaliska projekt,
 • stöds hela spektret av andlig musik, från äldre kyrkomusik till de nyaste formerna av andlig musik,
 • värdesätts innovativitet och nätverkssamarbete,
 • värdesätts mångkulturellt och pedagogiskt innehåll,
 • beviljas i regel inte understöd för resor, utrustning för sökandegruppen (t.ex. kördräkter eller instrument) eller för inspelningar eller komposition,
 • stöds i första hand aktörer från Esbo och grupper som i huvudsak består av esbobor, samt
 • beviljas inte understöd för sådana aktörer inom musiksektorn som får finansiering inom ramen för Esbo församlingars anslag för musikarbete.

Understödstagaren förbinder sig att rapportera om sin verksamhet.

 

Följande uppgifter ska fogas till ansökan om understöd (i tillämplig utsträckning för eventuella enskilda sökande):

 • en utredning om medlemmarna i sökandegruppen och om deras hemort,
 • verksamhets- och ekonomiplanen för understödsåret,
 • den senaste verksamhetsberättelsen och det senaste bokslutet,
 • uppgifter om sökandens bankförbindelse, samt
 • övrigt material som underbygger understödsansökan.