Uutislistaukseen

Kuvassa on aurinkoisena päivänä kuvattu punatiilinen Espoon seurakuntien virastotalo. Espoon seurakuntayhtymä hakee palvelukseensa hallintopäällikköä.

Hallintopäällikön virka avoinna Espoon seurakuntayhtymässä

15.6.2020 06.00

Etsimme asiantuntevaa ja kokenutta hallintopäällikköä johtamaan Espoon seurakuntayhtymän viraston palvelukeskusta.

Espoon viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta muodostavat maamme toiseksi suurimman seurakuntayhtymän, jossa on noin 166 000 jäsentä. Yhtymä on kaksikielinen.  Työntekijöitä on noin 500. Vuoden 2020 käyttötalousmenoiksi on budjetoitu n. 44 milj. eur ja investointeihin n. 11 milj. eur. Toimitiloja on yli 60.000 m2. Seurakuntayhtymän viraston palvelukeskus vastaa keskitetysti Espoon seurakuntayhtymän seurakuntien kirkkoherranvirastopalveluista.

Etsimme asiantuntevaa ja kokenutta hallintopäällikköä johtamaan Espoon seurakuntayhtymän viraston palvelukeskusta.

Palvelukeskuksessa hoidetaan keskitetysti seuraavat palvelut: aluekeskusrekisteri, varauspalvelut, hautatoimisto, henkilöstöasiat, hallintoasiat ja lainopilliset asiat.

Hallintopäällikön viran pätevyysvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto (oikeustieteen maisterin tutkinto), hallinnollisten asioiden riittävä tuntemus, johtamistaito sekä erinomainen suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito. Eduksi katsotaan kokemus seurakuntahallinnosta ja -juridiikasta.

Hallintopäällikön tehtävänä on palvelukeskuksen johtamisen lisäksi hoitaa seurakuntayhtymän lainopillisia asioita, huolehtia henkilöstöjohtokunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä päätösten täytäntöönpanosta, toimia seurakuntayhtymän työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä, toteuttaa ja kehittää seurakuntayhtymän palvelustrategiaa ja toimia aluekeskusrekisterin johtajana.

Virkaan valittavan on oltava evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka kuuluu vaativuusryhmään 702 ja sen palkkaus on 5408 – 6012 euroa työkokemuksesta riippuen. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Espoon seurakuntayhtymän kirjaamoon osoitteella kirjaamo.espoo@evl.fi.
Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 28.6.2020. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo tai vastaava.

Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja Risto Hämäläinen p. 09 8050 2300. Puhelinaika on 24.6.2020 klo 13-16.

Espoo 8.6.2020

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄ
YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO

---

De fem finskspråkiga församlingarna och den svenskspråkiga församlingen i Esbo bildar den näst största kyrkliga samfälligheten i vårt land, och har ca 166 000 medlemmar. Samfälligheten är tvåspråkig.  Personalen omfattar ca 500 personer. Samfällighetens driftsekonomiutgifter uppgår enligt budgeten för år 2020 till ca 44 miljoner euro, och investeringarna uppgår till ca 11 miljoner euro. Verksamhetslokalerna omfattar mer än 60 000 m2. Servicecentralen vid samfällighetens ämbetsverk svarar centraliserat för de tjänster som hör till kyrkoherdeämbetena i Esbo kyrkliga samfällighets församlingar.

Vi söker nu en sakkunnig och erfaren förvaltningschef för att leda servicecentralen vid Esbo kyrkliga samfällighets ämbetsverk.

Servicecentralen svarar för församlingarnas del för följande: centralregistret, bokningstjänsterna och gravkontoret samt skötseln av personalärenden, förvaltningsärenden och juridiska ärenden.

Behörighetskraven för förvaltningschefstjänsten omfattar juris kandidatexamen (magistersexamen i juridik), tillräcklig kännedom om förvaltningsärenden, ledarförmåga samt utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i finska och nöjaktiga skriftliga och muntliga kunskaper i svenska. Erfarenhet av kyrklig förvaltning och juridik betraktas som meriter.

Till förvaltningschefens uppgifter hör att leda servicecentralen, att sköta samfällighetens juridiska ärenden, att svara för beredningen och föredragningen av ärenden som behandlas av personaldirektionen samt för verkställigheten av direktionens beslut, att vara samfällighetens arbetarskyddschef och löneombudsman, att genomföra och utveckla samfällighetens servicestrategi och att leda det regionala centralregistret.

Den som utses till tjänsten ska vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Tjänsten hänför sig till kravgrupp 702 och dess lön är 5 408–6 012 euro/månad, beroende på arbetserfarenhet. Tjänsten är förknippad med en prövotid på sex månader.

Ansökan ska skickas elektroniskt til Esbo samfällighetens registratorskontor (kirjaamo@espoo.fi). Ansökan ska vara framme senast 28.6.2020. En meritförteckning eller motsvarande dokument ska bifogas till ansökan.

Förfrågningar besvaras av förvaltningsdirektör Risto Hämäläinen, tfn (09) 8050 2300. Telefontiden är 24.6.2020 kl. 13-16.

Esbo, 8.6.2020

ESBO KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET
GEMENSAMMA KYRKORÅDET