Uutislistaukseen

Espoon seurakuntayhtymästä on haettavissa musiikkiavustuksia

Tuemme musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa. Avustusperiaatteet ja anomukseen liitettävät asiakirjat ovat alla.

Erilaisia nuottilehtiä, osa niistä kirjoitettu käsin, osa painettu.

Kuva: Pixabay.

Määrärahasta jaetaan pääsääntöisesti 1000–4000 euron suuruisia avustuksia. Myöntämisen edellytyksenä on, että yhteinen kirkkovaltuusto osoittaa vuoden 2021 talousarviossa tarkoitukseen tarvittavat varat joulukuun kokouksessaan.

Hakuaika umpeutuu 31.1.2021 ja apurahan käytöstä on raportoitava 30.6.2022 mennessä.

Hakemukset lähetetään osoitteella:

Espoon seurakuntayhtymä
Kirjaamo
PL 200
02771 ESPOO

tai sähköisesti: kirjaamo.espoo@evl.fi.

Kuoreen tai sähköposti otsikkoon merkitään ”Hengellisen musiikkityön avustus”.

Avustuksia koskeviin tiedusteluihin vastaa yhteisen seurakuntatyön päällikkö Eero Jokela, puh. 8050 2590. Sähköpostiosoite: eero.jokela@evl.fi.

 

Hengellisen musiikkityön avustustoiminnan periaatteet

Hengellisen musiikkityön avustuksilla tuetaan musiikillisia hankkeita, jotka rikastuttavat ja kehittävät Espoossa tapahtuvaa hengellistä musiikkitoimintaa. Tähän liittyen avustustoiminnassa
· tuetaan niin konserttitoimintaa kuin muunlaisia musiikillisia hankkeita
· avustetaan koko hengellisen musiikin kaarta vanhasta kirkkomusiikista hengellisen musiikin uusimpiin muotoihin asti
· arvostetaan innovatiivisuutta ja verkostoyhteistyötä
· arvostetaan monikulttuurisia ja kasvatuksellisia sisältöjä
· avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä matkoihin, hakijayhteisön tarvitsemiin välineisiin (esim. kuoropuvut ja soittimet ), äänitteiden tekemiseen tai sävellystoimintaan
· avustetaan ensisijaisesti espoolaisia tai pääosin espoolaisista jäsenistä koostuvia toimijoita
· ei rahoiteta niitä musiikkitoimijoita, jotka saavat rahoitusta espoolaisten seurakuntien musiikkityön määrärahoista.

Avustuksen saaja sitoutuu raportoimaan toiminnastaan.  

Hakemukseen liitetään seuraavat tiedot (mahdollisten yksittäisten hakijoiden osalta soveltaen):
· selvitys hakijan jäsenistöstä kotipaikkatietoineen
· avustusvuoden toiminta- ja taloussuunnitelma
· viimeisin toimintakertomus ja tilinpäätös
· pankkiyhteystiedot
· muu avustushakemusta perusteleva aineisto

 

Understöd för musik kan sökas hos Esbo kyrkliga samfällighet

Vi stöder musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga musikverksamheten i Esbo. Principerna för beviljandet av understöd och uppgifter om de dokument som ska fogas till ansökan finns nedan.

I regel utdelas understöd på 1 000–4 000 €. Förutsättningen för att understöd kan beviljas är att gemensamma kyrkofullmäktige har vid sitt möte i december anvisat i budgeten för år 2021 de för ändamålet nödvändiga medlen.

Ansökningstiden löper ut 31.1.2021, och en rapport om användningen av understödet ska lämnas in före 30.6.2022.

Ansökningarna sänds under adress:

Esbo kyrkliga samfällighet
Registratorskontor
PB 200
02771 ESBO

eller elektroniskt: kirjaamo.espoo@evl.fi.

Skriv ”Understöd för andligt musikarbete” på kuvertet eller mejlens rubrik.  

Förfrågningar om understödet besvaras av chefen för det gemensamma församlingsarbetet, Eero Jokela, tfn 8050 2590. E-postadress: eero.jokela@evl.fi.

 

Principer för understödet för andligt musikarbete

Med hjälp av understödet för andligt musikarbete stöds musikaliska projekt som berikar och utvecklar den andliga musikverksamheten i Esbo. Inom ramen för understödsverksamheten

• stöds såväl konsertverksamhet som andra typer av musikaliska projekt,
• stöds hela spektret av andlig musik, från äldre kyrkomusik till de nyaste formerna av andlig musik,
• värdesätts innovativitet och nätverkssamarbete,
• värdesätts mångkulturellt och pedagogiskt innehåll,
• beviljas i regel inte understöd för resor, utrustning för sökandegruppen (t.ex. kördräkter eller instrument) eller för inspelningar eller komposition,
• stöds i första hand aktörer från Esbo och grupper som i huvudsak består av esbobor, samt
• beviljas inte understöd för sådana aktörer inom musiksektorn som får finansiering inom ramen för Esbo församlingars anslag för musikarbete.

Understödstagaren förbinder sig att rapportera om sin verksamhet.

Följande uppgifter ska fogas till ansökan om understöd (i tillämplig utsträckning för eventuella enskilda sökande):
• en utredning om medlemmarna i sökandegruppen och om deras hemort,
• verksamhets- och ekonomiplanen för understödsåret,
• den senaste verksamhetsberättelsen och det senaste bokslutet,
• uppgifter om sökandens bankförbindelse, samt
• övrigt material som underbygger understödsansökan.

Espoo Parish Union invites applications for grants for music projects

We financially support music projects that enrich and develop the spiritual music life in Espoo. The principles and criteria for support as well as the documents needed for application are available below.  

Grants are typically in the range of 1000 to 4000 €.

Deadline for applications is 31 January 2021. The use of the grants must be reported by 30 June 2022.

More information can be obtained from Eero Jokela, Head of Ecclesiastic Work, Church in Espoo, phone: 09 8050 2590. E-mail: eero.jokela@evl.fi  

 

Principles of assistance for spiritual music work

Music projects are supported by grants for spiritual music work which enrich and develop the spiritual music work taking place in Espoo. In connection with this support:
· both concerts and other musical projects are supported;
· assistance is given to the entire range of spiritual music, from ancient church music to the newest forms of spiritual music;
· innovation and networking cooperation are valued;
· multicultural and educational content are valued;
· grants are not usually made for travel, equipment required by the applicant group (e.g. choir robes and instruments), making sound recordings or compositions;
· assistance is given primarily to those from Espoo or groups largely made up of members from Espoo;  
musicians who receive funding from the Espoo parishes’ budgeted work are not funded.

The beneficiary undertakes to report on their activities.

The following details (with possible adjustment for individual applicants) should be attached to the application:
· documentation concerning the applicant’s membership and domicile;
· an operational and financial plan for the grant year;
· the most recent report on operations and financial statements;
· bank account details;
· other material supporting the grant application.

Principles for cooperation work with the Espoo Parish Union  
In a cooperation agreement with the Parish Union the applicant undertakes to enter into an annual cooperation negotiation, which will take place before an application for grants is made. In the negotiations cooperation in accordance with the agreement is evaluated, and possible needs in developing the agreement or work are identified. In deciding on the grant, the Parish Union assesses the sum required for the next two years. This is not a commitment, but an assessment. The grant is allocated annually, to ensure that the applicant meets its conditions and the Parish Union has sufficient resources for this purpose.

 

(Haku-uutista tarkennettu 9.12. klo 11.40: apurahan käytöstä on raportoitava 30.6.2022 mennessä., oli: apuraha on käytettävä...)

3.12.2020 15.38